Výběrová řízení na rezidenty

 

II. KOLO

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DVĚ REZIDENČNÍ MÍSTA

General practitioner s.r.o.  vyhlašuje dne 7. 9. 2018 pro pracoviště:

Ruská 99/44, 703 00 Ostrava – Vítkovice

 ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.

 Výběrové řízení na dvě rezidenční místa lékaře v oboru:

Všeobecné praktické lékařství

Písemné přihlášky zasílejte elektronicky na :

josef.olsr@seznam.cz  a v kopii na  jirina.hybnerova@infoprolekare.cz

do termínu 31. 10. 2018

K případným následným telefonickým pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzvání elektronicky.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit:  absolventi/ky lékařské fakulty v oboru všeobecné lékařství s odbornou způsobilostí, lékaři/ky ve specializační přípravě.

Přihláška: Prihlaska

 • podává se ve lhůtě a na místo určené ve vyhlášení výběrového řízení
 • obsahuje náležitosti stanovené v  – Vyhlaska 186-2009

K přihlášce uchazeč doloží:

 • vyplněný osobní dotazník, jehož náležitosti jsou stanoveny v  Osobni dotaznik
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství s datem po 1. 7. 2017.
 • přehled odborné praxe

Kritéria výběru:

 • zájem o práci v oboru VPL – 1 – 10 bodů
 • zájem o výkon povolání v daném regionu – 1 – 10 bodů
 • předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL  – 1 – 10 bodů
 • komunikační schopnosti  – 1 – 10 bodů

Způsob hodnocení uchazečů:

 • hodnotící komise posoudí splnění požadovaných kritérií a vybere uchazeče o rezidenční místo následovně:
  • podprůměrné hodnocení – 1 – 3 body
  • průměrné hodnocení – 4 – 6 bodů
  • nadprůměrné hodnocení – 7 – 10 bodů
  • stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů – /minimum 4 – maximum 40 bodů/

Kontakt pro případné dotazy:

josef.olsr@seznam.cz  nebo  jirina.hybnerova@infoprolekare.cz

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………