Výběrová řízení na rezidenty

II. KOLO  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO – UKONČENO

MUDr. Marie Kučerová s.r.o.  vyhlašuje dne 14. 8. 2017 pro pracoviště:

384 81 Čkyně 318

 ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.

 Výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře v oboru:

Všeobecné praktické lékařství

Písemné přihlášky zasílejte elektronicky na :

mariekuc@quick.cz, mariekuc@email.cz  a v kopii na  vera.pavelkova@infoprolekare.cz

do termínu  15. 9. 2017

K případným následným telefonickým pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzvání elektronicky.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit:  absolventi/ky lékařské fakulty  s odbornou způsobilostí, jenž jsou ve specializační přípravě v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Přihláška:

 • podává se ve lhůtě a na místo určené ve vyhlášení výběrového řízení
 • obsahuje náležitosti stanovené v  –  prihlaska do VR

K přihlášce uchazeč doloží:

 • vyplněný osobní dotazník, jehož náležitosti jsou stanoveny v  osobni dotaznik rezidenta
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství
 • přehled odborné praxe

Kritéria výběru:

 • formální náležitosti /doložení všech požadovaných dokladů / 15%
 • vzdělání, kvalifikace a jazykové znalosti 25 %
 • odborné znalosti a dovednosti /práce s PC, státní zkoušky/ 25 %
 • osobní předpoklady /telefonický rozhovor/ 35 %

Způsob hodnocení uchazečů:

 • hodnotící komise posoudí splnění požadovaných kritérií a vybere uchazeče o rezidenční místo

Kontakt pro případné dotazy:

mariekuc@quick.cz, mariekuc@email.cz  nebo vera.pavelkova@infoprolekare.cz