• Datum účinnosti: 14. května 2021

  Společnost Info pro lékaře a.s., IČ: 28830512, se sídlem: Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3056 (dále jen „správce“, „společnost“ nebo „my“) záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak společnost zpracovává Vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá.

  Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že jste klientem nebo obchodním partnerem naší společnosti.

  Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

  Pokud jste naším klientem, zpracováváme zejména identifikační osobní údaje, jako je jméno, příjmení, adresa Vašeho místa podnikání, případně sídla Vaší společnosti a kontaktní údaje jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, případně IČO nebo DIČ. Může se jednat o osobní údaje přímo Vás, pokud jste fyzická osoba podnikající, nebo zástupců, statutárních orgánů, případně kontaktních osob, Vaší společnosti., které potřebujeme pro to, abychom Vám mohli poskytovat služby a zasílat Vám obchodní či marketingové sdělení. Pokud jste naším obchodním partnerem, zpracováváme zejména identifikační osobní údaje, jako je jméno, příjmení, adresa Vašeho místa podnikání, případně sídla Vaší společnosti a kontaktní údaje jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, případně IČO nebo DIČ. Může se jednat o osobní údaje přímo Vás, pokud jste fyzická osoba podnikající, nebo zástupců, statutárních orgánů, případně kontaktních osob, Vaší společnosti.

  Proč moje osobní údaje zpracováváte?

  Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které Vám níže popíšeme. Každý z uvedených důvodů však musí být podložen ještě právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů naší společností zákonné a v souladu s příslušnými právními předpisy.

  Mezi důvody, nebo také účely, za jakými osobní údaje zpracováváme, patří zejména následující:

  • abychom Vám mohli poskytnout služby, které si sjednáme,
  • abychom splnili zákonné požadavky, které se na nás vztahují
  • abychom mohli chránit Vaše životně důležité zájmy jako našeho klienta při poskytování našich služeb,
  • abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou našich služeb, informovat Vás o školeních a novinkách,
  • ochrana našich oprávněných zájmů, jak je popsáno níže.
  • pokud jste naším obchodním partnerem, abychom Vás mohli kontaktovat a efektivně s Vámi komunikovat ve věci naší vzájemné obchodní spolupráce.

  Abychom mohli zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely, uzavřeli jsme s Vámi písemnou nebo ústní smlouvu, případně jsme získali Váš souhlas nebo plníme povinnosti dané nám zákonem nebo jde o oprávněný zájem společnosti. Oprávněný zájem naší společnosti může být:

  • ochrana práv společnosti,
  • ochrana majetku správce a osob,
  • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků společnosti,
  • přímý marketing za určitých podmínek.

  Musím Vám osobní údaje poskytnout?

  Předávání osobních údajů, kde je třeba Vašeho souhlasu, je dobrovolné a záleží tak na Vás, zda nám své osobní údaje pro daný účel chcete poskytnout. Pokud však chcete využívat naše služby, Vaše osobní údaje potřebujeme pro splnění smlouvy, případně plnění našich právních povinností nebo ochrany našich oprávněných zájmů. Bez nich tak nelze poskytnout Vám naše služby.

  Odkud získáváte mé osobní údaje?

  Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, případně od Vašich zaměstnanců či zplnomocněných spolupracovníků.

  Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

  V některých případech potřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas však budeme po Vás vyžadovat pouze tam, kde to bude nezbytné pro to, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se například o zasílání obchodních a marketingových sdělení, nabídek našich služeb, kurzů, skupinových cvičení, informovat Vás o školeních, našich akcích a novinkách. Souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat na kontaktech uvedených v tomto prohlášení. Zákonnost zpracování osobních údajů před takovým odvoláním však nebude dotčena.

  Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

  Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky:

  • po dobu určenou právními předpisy,
  • po dobu trvání smluvního závazku s Vámi,
  • po dobu nezbytnou k ochraně práv společnosti,
  • po dobu trvání oprávněných zájmů společnosti, pokud je taková doba přiměřená danému účelu zpracování,
  • po dobu trvání souhlasu, který jste nám po dobu nezbytnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

  V případě, že s námi podepisujete smlouvu, objednáváte si u nás služby, je třeba uchovávat Vaše osobní údaje nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také po tom, co Vám dodáme objednané služby. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od uzavření smlouvy. Nemůžeme tedy Vaše osobní údaje smazat hned po dodání služeb, ani bezprostředně po Vaší žádosti o výmaz osobních údajů.

  Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených.

  Předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?

  K Vašim osobním údajům mají ve společnosti přístup pouze pověření zaměstnanci. Všichni příjemci Vašich osobních údajů jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé, máme s nimi uzavřené příslušné smlouvy o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.

  Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

  Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů. Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Rovněž nás můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat. Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme. Pokud byste chtěl změnit poskytovatele služeb, případně předat osobní údaje dalšímu správci osobních údajů, máte za určitých podmínek právo na to, abychom Vám je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Také máte právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, to však ve společnosti neprovádíme, proto Vás pouze o tomto právu informujeme.

  Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy.

  Naše společnost dbá na Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů, proto Vám níže pro přehlednost přikládáme ještě tabulku, která zobrazuje, kdy máte na dané právo nárok a poskytuje Vám bližší informace.

  Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

  Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím tohoto prohlášení. Sledujte proto datum účinnosti prohlášení na první stránce.

  Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, společnost Vám je ráda zodpoví. Kontaktovat společnost můžete na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].