Jakým způsobem hodnotí v roce 2023 VZP bonifikace ambulantním specialistům

Metodika navýšení hodnoty bodu a celkové výše úhrady za splnění kvalitativních kritérií v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2023.

 • Odkazy na důležité části:

  Podrobný popis pravidel pro uznávání navýšení úhrady

  • Čl. 1 - Pravidla pro přiznání bonifikace pro držitele dokladu o celoživotním vzdělávání
  • Čl. 2 - Pravidla pro přiznání bonifikace za rozsah a rozložení ordinační doby
  • Čl. 3 - Pravidla pro přiznání bonifikace za využívání objednávkového systému a ošetření nových pojištěnců
  • Čl. 4 - Pravidla pro přiznání bonifikace za rozsah a rozložení ordinační doby u odbornosti 306 a 901
  • Čl. 5 - Pravidla pro přiznání bonifikace za dispenzarizaci pojištěnců v odbornosti 306
  • Čl. 6 - Pravidla pro přiznání bonifikace za ošetření pojištěnců u odbornosti 903

Jak postupuje VZP při hodnocení bonifikací

V příloze č. 3 úhradové vyhlášky č. 315/2022 Sb. jsou stanovena základní pravidla pro navýšení hodnoty bodu a celkové výše úhrady (dále jen „bonifikace“) za doklad o celoživotním vzdělávání lékařů, resp. ne-lékařů; rozsah a rozdělení ordinační doby, ošetření nových pojištěnců, využívání objednávkového systému a ošetřené procento pacientů s danou hlavní diagnózou u odbornosti 903 a za dispenzarizaci pacientů pro odbornosti 306. V této metodice jsou podrobněji definovány další body a technické a realizační parametry pro přiznání jednotlivých bonifikací.

Obecně: Vzhledem ke způsobu úhrady většiny poskytovatelů v segmentu ambulantních specializovaných služeb bude nárok na jednotlivé bonifikace stejně jako v předchozích letech vyhodnocen na začátku roku a nebude dále přehodnocován (podmínky musí být dodrženy po celý rok) s výjimkou vyhodnocení počtu nově ošetřených pojištěnců, procenta pacientů s danou hlavní diagnózou u odbornosti 903 a procenta pacientů s výkonem č. 09532 u odbornosti 306 (tyto ukazatele budou vyhodnoceny v rámci vyúčtování po skončení roku 2023).

V případě, že poskytovatel v souladu se Smlouvou poskytuje hrazené služby jen v části hodnoceného období (např. ukončení praxe, převody praxí, nové praxe), se smluvní strany dohodnou, že podmínky pro navýšení hodnoty bodu nebo navýšení hodnoty koeficientu ve vzorci pro výpočet celkové výše úhrady, jsou považovány za splněné, pokud je Poskytovatel splňuje po celé období poskytování hrazených služeb.

Shrnutí postupu pro poskytovatele ambulantních specializovaných služeb

 1. Z důvodu usnadnění administrativy osloví zdravotní pojišťovna stejně jako v předchozích letech ČLK se žádostí o zaslání seznamu lékařů, kteří mají aktuálně platný diplom CŽV.
 2. Zdravotní pojišťovna připraví seznam poskytovatelů, kteří mají nárok na bonifikaci, tedy splňují aktuálně podmínku nejméně 50 % pracovníků s diplomem.
 3. Poskytovatel, který se nenajde na seznamu zveřejněném zdravotní pojišťovnou a má nárok na bonifikaci, musí nejpozději do 31. 1. 2023 doložit doklad CŽV individuálně.
 4. Pokud platnost diplomu CŽV bude zdravotnickým pracovníkům končit v průběhu roku 2023, musí poskytovatel doložit nový diplom CŽV nejpozději do 30 dnů od konce platnosti původního diplomu.
 5. Pokud ordinační doba uvedená v přílohách č. 2 smluv poskytovatele u zdravotní pojišťovny je aktuální a odpovídá realitě – tj. vede k nároku na bonifikaci, poskytovatel mimo diplomu CŽV nemusí nic dalšího posílat.
 6. Pokud potřebuje upravit ordinační dobu, aby získal bonifikaci, musí to učinit nejpozději do 1. 1. 2023 a oznámení o tom s uvedením přesné ordinační doby poslat zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. 1. 2023. Ordinační dobu pak musí (mimo dovolené, vzdělávací akce, pracovní neschopnost apod.) dodržet po celý rok 2023.
 7. Ukazatel ošetření alespoň 5 % nových pojištěnců, resp. u operačních oborů alespoň 10 %, u nichž v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022 nebyl vykázán zdravotní pojišťovně žádný výkon, bude vyhodnocen automaticky po skončení roku 2023. Za nově ošetřené pojištěnce se nepovažují pojištěnci, na které byl v roce 2023 vykázán pouze výkon č. 09513 (telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem).
 8. Využívání objednávkového systému bude Poskytovatel deklarovat v úhradovém dodatku (zaškrtnutí ANO/NE). Tuto podmínku musí poskytovatel dodržet po celý rok 2023. Podmínka bude v úhradovém dodatku explicitně nastavena na „ANO“, přičemž v případě, že poskytovatel nevede objednávkový systém, sdělí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně.
 9. Zdravotní pojišťovna po obdržení diplomu CŽV a případně i změny ordinační doby sama zapracuje do systému a do přílohy č. 2, kterou si pak obě smluvní strany odsouhlasí v průběhu prvního pololetí roku 2023.

Podrobný popis pravidel pro uznávání navýšení úhrady

Čl. 1

Pravidla pro přiznání bonifikace pro držitele dokladu o celoživotním vzdělávání

 1. Ustanovení uvedeno v příloze č. 3 úhradové vyhlášky č. 315/2022 Sb. v části A) v bodě 1. písm. h) odst. i., v bodě 2. písm. d) odst. i. a v bodě 3. odst. KN – koeficient navýšení, písm. a).
  „Hodnota bodu je navýšena, resp. koeficient je přiznán, pokud bude zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2023 doloženo, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že Poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí Pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.“
 2. Atributy dokladu o celoživotním vzdělávání (dále jen „doklad“):
  1. diplom celoživotního vzdělávání ČLK,
  2. nebo obdobný doklad příslušné profesní organizace (např. Diplom celoživotního vzdělávání v oboru ortoptista, Diplom celoživotního vzdělávání klinického logopeda, Diplom asociace klinických psychologů aj.), přičemž příslušná profesní organizace předloží zdravotním pojišťovnám vzor jí vydávaného dokladu o celoživotním vzdělávání.
 3. Atributy pro uznání nároku poskytovatele na bonifikaci:
  1. Zdravotní pojišťovna osloví ČLK s žádostí o zaslání seznamu lékařů, kteří jsou držiteli diplomu celoživotního vzdělávání. Dle seznamů ČLK pojišťovna vytvoří seznam poskytovatelů, kteří mají nárok na bonifikaci. Za doložení se tak považuje uvedení lékaře daného poskytovatele na seznamu ČLK.
  2. Podmínkou pro uznání bonifikace je podíl pracovníků s dokladem alespoň 50 %. Za pracovníka poskytujícího hrazené služby se považuje nositel výkonu s nadkategorií „L“ (lékaři) a „K“ (klinický psycholog, klinický logoped, zrakový terapeut), který je uveden v příloze č. 2 Smlouvy u daného poskytovatele k datu 1. 1. 2023 s kapacitou vyšší než nula (nezapočítávají se školenci).
  3. Seznam poskytovatelů, kteří mají nárok na bonifikaci, bude zveřejněn na webu zdravotní pojišťovny, přičemž u poskytovatelů, kteří budou v seznamu označeni symbolem „!“, není průkazné, zda mají diplomy platné po celý rok 2023. Tito poskytovatelé musí doložit diplom za zdravotnické pracovníky tak, aby byla splněna platnost po celý rok 2023. V případě, že poskytovatel nebude mít příslušný podíl lékařů (tj. nebude uveden na zveřejněném seznamu) a nedoloží diplomy individuálně do 31. 1. 2023, nemá na bonifikaci nárok (na pozdější předání dokladu nebude brán zřetel).
  4. Ostatní doklady o celoživotním vzdělávání vydávané jinou profesní organizací je nutné doložit zdravotní pojišťovně individuálně.
  5. Vyhodnocování této bonifikace se bude realizovat pro celého poskytovatele/ za všechna jeho IČP resp. odbornosti dohromady (s ohledem na skutečnost, že níže uvedené bonifikace jsou vázány na odbornost).

Čl. 2

Pravidla pro přiznání bonifikace za rozsah a rozložení ordinační doby

 1. Ustanovení uvedeno v příloze č. 3 úhradové vyhlášky č. 315/2022 Sb. v části A) v bodě 1. písm. h) odst. ii., v bodě 2 písm. d) odst. ii. a v bodě 3. odst. KN – koeficient navýšení, písm. b).
  „Hodnota bodu je navýšena, resp. koeficient je přiznán v dané odbornosti v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů (tj. odborností 501 až 507, 601, 602, 605, 606, 701 a 704 až 707), přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě Poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační doba se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek. “
 2. Atributy pro uznání nároku poskytovatele na bonifikaci:
  1. nárok na bonifikaci bude vyhodnocen dle stavu nasmlouvání rozsahu a rozložení ordinační doby v příloze č. 2 Smlouvy k datu 1. 1. 2023 (na pozdější úpravy nebude brán zřetel). Tuto změnu Poskytovatel oznámí zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. 1. 2023,
  2. nárok na bonifikaci se týká pouze odbornosti, resp. všech IČP v této odbornosti, pokud je daný rozsah a rozložení ordinační doby nasmlouván nejméně u 50 % pracovišť této odbornosti u daného poskytovatele,
  3. za jediného nositele výkonu se považuje pouze jeden jediný lékař působící u poskytovatele,
  4. v návaznosti na poslední větu vyhlášky a vzhledem k tomu, že mohou nastat různé případy rozdělení ordinační doby dle pracovišť, dle odborností a dle lékařů, uvádíme jednotlivé případy z praxe a jejich nárok na bonifikaci:
Situace Nárok na bonifikaci
jedno IČZ, jedno IČP, jedna odbornost – splňuje podmínky v jedné ordinaci ANO
jedno IČZ, více IČP, jedna odbornost (stejný lékař) - splňují podmínky jen v součtu (vesnické praxe) ANO
jedno IČZ, více IČP, jedna odbornost (každé jiný lékař) - splňují podmínky jen v součtu NE
jedno IČZ, více IČP, jedna odbornost (každé jiný lékař) - podmínky splňuje nejméně 50 % z nich ANO
jedno IČZ, více IČP, různé odbornosti - samostatně pro odbornost nesplňují, splňuje v součtu za odbornosti, stejný lékař (stejná adresa) ANO
jedno IČZ, více IČP, různé odbornosti - samostatně pro odbornost nesplňují, splňuje v součtu za odbornosti, stejný lékař (různá adresa) ANO
 1. poskytovatel podepsáním dodatku zároveň prohlašuje, že podmínky pro přiznání bonifikace za rozsah a rozložení ordinační doby budou nasmlouvány a dodržovány po celý rok 2023. V opačném případě ztrácí nárok na bonifikaci.

Čl. 3

Pravidla pro přiznání bonifikace za využívání objednávkového systému a ošetření nových pojištěnců

 1. Ustanovení uvedeno v příloze č. 3 úhradové vyhlášky č. 315/2022 Sb. v části A) v bodě 1. písm. h) odst. iii., v bodě 2 písm. d) odst. iii. a v bodě 3. odst. KN – koeficient navýšení, písm. c).
  „Hodnota bodu je navýšena, resp. koeficient je přiznán v dané odbornosti v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon s výjimkou pojištěnců, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.“
 2. Definice nového pojištěnce:
  1. u pojištěnce nebyl v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022 vykázán žádným z pracovišť poskytovatele v dané odbornosti žádný výkon, s výjimkou výkonu č. 09513,
  2. na pojištěnce musí být v roce 2023 v dané odbornosti poskytovatele vykázán nějaký výkon, kromě výkonu č. 09513,
  3. za nového pojištěnce se nepovažuje pojištěnec, na kterého byl v dané odbornosti vykázán pouze výkon č. 09513 (Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem).
 3. Za objednávkový systém se považuje:
  1. objednávkový systém, který umožní přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,
  2. systém, který umožňuje především elektronické objednání a dále telefonické, či osobní objednání na pevně stanovený čas.
 4. Vyhodnocení této bonifikace proběhne po skončení hodnoceného období v rámci celoročního vyúčtování.
 5. Atributy pro uznání nároku poskytovatele na bonifikaci:
  1. poskytovatel v úhradovém dodatku zaškrtne, zda používá/nepoužívá objednávkový systém, kontrola ze strany zdravotní pojišťovny bude probíhat průběžně,
  2. vyhodnocování procenta nových pojištěnců bude provedeno nad danou odborností poskytovatele (nikoliv nad jednotlivými IČP, jak je tomu při vyhodnocení rozsahu a rozložení ordinační doby).
 6. V případě, že Poskytovatel nemá se zdravotní pojišťovnou uzavřen úhradový dodatek pro rok 2023, předloží nejpozději do 31. 12. 2023 zdravotní pojišťovně formou čestného prohlášení, že po celý rok 2023 využíval pro pojištěnce objednávkový systém.

Čl. 4

Pravidla pro přiznání bonifikace za rozsah a rozložení ordinační doby u odbornosti 306 a 901

 1. Ustanovení uvedeno v příloze č. 3 úhradové vyhlášky č. 315/2022 Sb. v části A) v bodě 1. písm. h) odst. iv.
  „Hodnota bodu je navýšena v odbornosti 306 a pro výkony podle kapitoly 931 poskytované poskytovateli odbornosti 901 v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje v hodnoceném období hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin týdně nebo v hodnoceném období poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 15 ordinačních hodin týdně a zároveň v rozsahu alespoň o 5 hodin týdně delším než v referenčním období. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě Poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační doba se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek. “
 2. Atributy pro uznání nároku poskytovatele na bonifikaci:
  1. nárok na bonifikaci bude vyhodnocen dle stavu nasmlouvání rozsahu ordinační doby v příloze č. 2 Smlouvy k datu 1. 1. 2023 (na pozdější úpravy nebude brán zřetel). Tuto změnu Poskytovatel oznámí zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. 1. 2023,
  2. nárok na bonifikaci se týká daných odborností, resp. všech IČP u daných odborností, pokud je daný rozsah ordinační doby nasmlouván nejméně u 50 % pracovišť těchto odborností u daného poskytovatele,
  3. za jediného nositele výkonu se považuje pouze jeden jediný lékař působící u poskytovatele,
  4. v návaznosti na poslední větu vyhlášky a vzhledem k tomu, že mohou nastat různé případy rozdělení ordinační doby dle pracovišť a dle lékařů, uvádíme jednotlivé případy z praxe a jejich nárok na bonifikaci:
Situace Nárok na bonifikaci
jedno IČZ, jedno IČP, jedna odbornost – splňuje podmínky v jedné ordinaci ANO
jedno IČZ, více IČP, jedna odbornost (stejný lékař) - splňují podmínky jen v součtu (vesnické praxe) ANO
jedno IČZ, více IČP, jedna odbornost (každé jiný lékař) - splňují podmínky jen v součtu NE
jedno IČZ, více IČP, jedna odbornost (každé jiný lékař) - podmínky splňuje nejméně 50 % z nich ANO
jedno IČZ, více IČP, různé odbornosti - samostatně pro odbornost nesplňují, splňuje v součtu za odbornosti, stejný lékař (stejná adresa) ANO
jedno IČZ, více IČP, různé odbornosti - samostatně pro odbornost nesplňují, splňuje v součtu za odbornosti, stejný lékař (různá adresa) ANO
 1. poskytovatel podepsáním dodatku zároveň prohlašuje, že podmínky pro přiznání bonifikace za rozsah ordinační doby budou nasmlouvány a dodržovány po celý rok 2023. V opačném případě ztrácí nárok na bonifikaci.

Čl. 5

Pravidla pro přiznání bonifikace za dispenzarizaci pojištěnců v odbornosti 306

 1. Ustanovení uvedeno v příloze č. 3 úhradové vyhlášky č. 315/2022 Sb. v části A) v bodě 1. písm. h) odst. v.
  „Hodnota bodu je navýšena v odbornosti 306 v případě, že poskytovatel v hodnoceném období vykázal výkon č. 09532 podle seznamu výkonů alespoň u 20 % ošetřených pojištěnců. Do počtu ošetřených pojištěnců se nezapočítávají pojištěnci, na které byl v hodnoceném období vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.“
 2. Definice ošetřeného pojištěnce:
  1. Ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec Pojišťovny ošetřený Poskytovatelem v odbornosti 306 v hodnoceném období alespoň jednou.
  2. Do ošetřených pojištěnců se nezahrnují ti pojištěnci, na které byl poskytovatelem v odbornosti 306 vykázán pouze výkon č. 09513 (Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem).
  3. Pokud byl pojištěnec Poskytovatelem v dané odbornosti ošetřen v příslušném hodnoceném období vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců Pojišťovny ošetřených v dané odbornosti pouze jednou.
 3. Vyhodnocení této bonifikace proběhne po skončení hodnoceného období v rámci celoročního vyúčtování.

Čl. 6

Pravidla pro přiznání bonifikace za ošetření pojištěnců u odbornosti 903

 1. Ustanovení uvedeno v příloze č. 3 úhradové vyhlášky č. 315/2022 Sb. v bodě 3. odst. KN – koeficient navýšení, písm. d).
  „Koeficient navýšení pro odbornost 903 je přiznán v případě, že v hodnoceném období podíl počtu poskytovatelem ošetřených unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny s hlavní diagnózou F84.0 až F84.3, F84.5, F84.8, F98.5, F98.6, R47 až R47.9, R13, Q35 až Q37 nebo Q90 až Q99 podle mezinárodní klasifikace nemocí překročí 10 % z celkového počtu ošetřených unikátních pojištěnců.“
 2. Definice unikátně ošetřeného pojištěnce:
  1. Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec Pojišťovny ošetřený Poskytovatelem v dané odbornosti v hodnoceném období alespoň jednou.
  2. Pokud byl tento pojištěnec Poskytovatelem v dané odbornosti ošetřen v příslušném hodnoceném období vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců Pojišťovny ošetřených v dané odbornosti pouze jednou.
 3. Vyhodnocení této bonifikace proběhne po skončení hodnoceného období v rámci celoročního vyúčtování.

Ke stažení

PDF dokument350.14 KB

Čtěte také

Vykázaná částka za vyloučené výkony

Následující výkony 01306, 01543, 09513, 09543, 09615, 99928, 99930 až 99940 a 99949 jsou hrazeny v plné výši a nevstupují do výpočtu MAXÚ.

Aktuální hodnota maximální úhrady, kterou může pojišťovna zaplatit

Toto číslo se počítá z aktuálních výkonových dat ordinace a průběžně se mění

Celkový počet ošetřených pojištěnců?

Celkový počet ošetřených pojištěnců v hodnoceném období

Počet unikátních základních pojištěnců

POPrefZ - Počet základních unikátních pojištěnců v referenčním období, bez mimořádně nákladných

PUROo

PUROo je průměrná úhrada za výkony přepočtená podle seznamu výkonů ve znění účinném v hodnoceném období včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

Hranice pro mimořádně nákladného pojištěnce

Hranice pro mimořádně nákladného pojištěnce = 5×PUROo

Počet unikátních mimořádně nákladných pojištěnců

POPzpoMh - Počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří překročili hranici mimořádně nákladného pojištěnce

Celková úhrada za mimořádně nákladné pojištěnce

Úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za každého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

Bonifikace 0,07 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek žlutých diagnóz

V případě, že podíl počtu unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 %, navyšuje se hodnota bodu o 0,07 Kč.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nepreferovaných výkonů

V případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21113, 21115 a 21315 podle seznamu výkonů z celkového počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů menší než 50 %, navyšuje se koeficient navýšení o 2 %.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek preferovaných výkonů

V případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21221 a 21415 podle seznamu výkonů na celkovém počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů větší než 14 %, navyšuje se koeficient navýšení o 2 %.

Bonifikace 10 % koeficientu navýšení za splnění podmínek žlutých diagnóz

V případě, že podíl počtu unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 %, navyšuje se koeficient navýšení o 10 %.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek ordinačních hodin

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek.

Bonifikace 0,02 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek nových pojištěnců

Hodnota bodu se navyšuje o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek ordinačních hodin

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nových pojištěnců

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,

Bonifikace 10 % koeficientu navýšení za splnění podmínek vybraných diagnóz

K navýšení "koeficientu navýšení" o 10 % dojde v případě, že v hodnoceném období podíl počtu poskytovatelem ošetřených unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny s hlavní diagnózou F84.0 až F84.3, F84.5, F84.8, F98.5, F98.6, R47 až R47.9, R13, Q35 až Q37 nebo Q90 až Q99 podle mezinárodní klasifikace nemocí překročí 10 % z celkového počtu ošetřených unikátních pojištěnců.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek ordinačníách hodin

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek.

Bonifikace 0,02 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek nových pojištěnců

Hodnota bodu se navyšuje o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek ordinačníách hodin

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nových pojištěnců

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,

Vykázané péče za pojištěnce s červenou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz C50, E83, F84, G20, G21, G22, G23.1 až G23.9, G35, G51 až G83, P07, P11, P13, P14, P94, Q05, Q36, R62 nebo T90 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

Vykázané péče za pojištěnce se žlutou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

Vykázané péče za pojištěnce s modrou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, M41.0 až M41.9, M89.0, Q66.0,S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84, S94, nebo T02 až T14 podle mezinárodní klasifikace nemocí, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek PUROo.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek o celoživotním vzdělávání Unie fyzioterapeutů

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Vykázaná částka za nově nasmlouvané výkony

Jedná se o nově nasmlouvané výkony, které nebyly v referenčním období vykazovány. Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou v plné výši. Viz. Příloha č. 3 k vyhlášce . 396/2021 Sb., část A) 5.

Vykázaná částka za vyjmenované výkony z Přílohy č.3 k vyhlášce č. 396/2021 Sb.

Jedná se o nově nasmlouvané výkony, které nebyly v referenčním období vykazovány. Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jejich hodnota bodu je stanovena vyhláškou. Seznam konkrétních výkonů z přílohy č.3, části A) 1. a) až g). naleznete zde.

Vykázaná částka za vyjmenované výkony z Přílohy č.3 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jejich hodnota bodu je stanovena vyhláškou. Seznam konkrétních výkonů z přílohy č.3, části A) 1. a) až g). naleznete zde.

Bonifikace 0,07 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek vyjmenovaných diagnóz pro odbornost 925

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s hlavní nebo vedlejší diagnózou C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, I60 až I69, E10.3 až E10.7 nebo E11.3 až E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25%, navyšuje se základní hodnota bodu pro odbornost 925 podle seznamu výkonů, o 0,07 Kč

Bonifikace 3 % koeficientu navýšení za splnění podmínek výkonů č. 06135 nebo 06137

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázaným výkonem č. 06135 nebo 06137 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 25 %, navyšuje se koeficient navýšení o 3 %.

Bonifikace 3 % koeficientu navýšení za splnění podmínek dalších preferovaných výkonů

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázanými výkony č. 06325, 06326, 06327, 06328, 06329, 06330, 06331, 06332, 06333 nebo 06334 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 35 %, navyšuje se koeficient navýšení o 3 %.

Bonifikace 15 % koeficientu navýšení za splnění podmínek vyjmenovaných diagnóz

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s hlavní nebo vedlejší diagnózou C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, I60 až I69, E10.3 až E10.7 nebo E11.3 až E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 35 %, navyšuje se koeficient navýšení o 15 %.

Vykázaná částka za cesty lékaře v návštěvní službě

Pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.

PUROo

Průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do výpočtu PUROo nevstupují pojištěnci, na které byl v referenčním období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů a úhrada za tyto pojištěnce.

Počet unikátních základních pojištěnců

Počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

Celková úhrada za mimořádně nákladné pojištěnce

Úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do UHRMh nevstupuje úhrada za péči o pojištěnce, na kterého byl v hodnoceném období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

Počet unikátních základních pojištěnců

Počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období.

Vykázaná částka za cesty lékaře v návštěvní službě

Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon klinického vyšetření podle seznamu výkonů u dětí ve věku od 6 do 18 let se navýší úhrada o 49 Kč (2022: 42 Kč). Tato úhrada se nezapočítává do výpočtu celkové výše úhrady dle bodu 3.