Přehled důležitých zdravotních výkonů pro odbornost 201 - rehabilitační a fyzikální medicína

Základní výkony odbornosti 201 – rehabilitační a fyzikální medicína a výkony, které jsou vázány na speciální odborné znalosti lékaře nebo na přístrojové vybavení.

 • Základní výkony 201 bez zvláštních podmínek

  Každý obor má své klíčové výkony, které jsou nezbytné pro provozování ambulance. Tyto výkony nejsou při schvalování revizním lékařem na pojišťovně podrobeny žádnému speciálnímu režimu – viz tabulka č. 1.

  Pro odb. 201 se jedná o tyto výkony:

  Kód výkonu Název výkonu Smluvní podmínky Počet bodů
  21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM - 990
  21022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM - 499
  21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM - 250
  21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE - 1104
  21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ - 227
  21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE - 327

  Důležité výkony pro 201 s podmínkami pro schválení

  Další skupina výkonů spadajících do odbornosti rehabilitační a fyzikální medicíny  je uvedena v tabulce č. 2, kde jsou také specifikovány podmínky pro jejich schválení. V tomto případě je vždy nutné zaslat pojišťovně písemnou žádost o výkony, doplněnou dokladem o vlastnictví přístrojového vybavení (např. kupní, leasingovou nebo darovací smlouvou) a příslušným dokladem o vzdělání.

  Kód výkonu Název výkonu Smluvní podmínky Počet bodů
  21026 SPECIALIZOVANÉ NEUROREHABILITAČNÍ HODNOCENÍ SPASTICKÉ PARÉZY U DOSPĚLÉHO PACIENTA Výkon se provádí ve zdravotnických zařízeních dle seznamu poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl udělen statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče nebo centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem a dále v centrech spasticity definovaných Extrapyramidovou sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP. 1511
  21028 NAVIGOVANÁ NITROSVALOVÁ APLIKACE BOTULOTOXINU TYPU A K LÉČBĚ FOKÁLNÍ SPASTICKÉ DYSTONIE I. (2-4 SVALY) Výkon se provádí ve zdravotnických zařízeních dle seznamu poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl udělen statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče nebo centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem a dále v centrech spasticity definovaných Extrapyramidovou sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP. Podmínkou je ultrazvukový kurz garantovaný odbornou společností. 387
  21029 NAVIGOVANÁ NITROSVALOVÁ APLIKACE BOTULOTOXINU TYPU A K LÉČBĚ FOKÁLNÍ SPASTICKÉ DYSTONIE II. (5 A VÍCE SVALŮ) Výkon se provádí ve zdravotnických zařízeních dle seznamu poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl udělen statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče nebo centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem a dále v centrech spasticity definovaných Extrapyramidovou sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP. Podmínkou je ultrazvukový kurz garantovaný odbornou společností. 738
  21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY L3 spec. kurz
  Solux - zářič 20 000,-
  247
  21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM L3 spec. kurz 164

  Mezioborové výkony

  Mezi další možnosti, jak navýšit svoji úhradu za provedenou práci, je nasmlouvání tzv. mezioborových výkonů. Tyto výkony obvykle nevyžadují žádná specifická kritéria, nicméně často jsou přehlíženy. Z tabulky níže je možné vybrat výkony, které poskytovatel provede, a není nutné brát v úvahu jeho specializaci podle smlouvy.

  Kód výkonu Název výkonu Smluvní podmínky pro nasmlouvání Počet bodů
  09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE   41
  09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE   167
  09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ   82
  09117 ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET   88
  09119 ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET   48
  09121 PUNKCE PARENCHYMATICKÉHO ORGÁNU NEBO DUTINY   421
  09123 ANALÝZA MOČI CHEMICKY   51
  09125 PULZNÍ OXYMETRIE Přístroj (pulzní oxymetr 4 500,-) 99
  09127 EKG VYŠETŘENÍ Přístroj (3-6kanálový EKG Přístroj v hodnotě cca 70 tis. Kč) 170
  09129 FRAGILITA KAPILÁR   78
  09131 KRVÁCIVOST PODLE DUKE   41
  09133 SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ   42
  09135 UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA ROVINÁCH Přístroj (UZ Přístroj v hodnotě cca 1 mil. Kč) 199
  09137 UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH Přístroj (UZ Přístroj v hodnotě cca 1 mil. Kč) 265
  09139 UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH Přístroj (UZ Přístroj v hodnotě cca 1 mil. Kč) 396
  09141 UZ DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ CÉV BEZ B ZOBRAZENÍ Přístroj (sonograf Doppler bez zobrazení B-modem 10 000,-) 104
  09170 PSYCHOSOMATICKÁ INTERVENCE   246
  09211 NEODKLADNÁ PÉČE POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM Á 10 MINUT   104
  09213 NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ZÁKLADNÍ Á 10 MINUT Přístroj (Resuscitátor ruční v ceně 5 200,- ) 78
  09215 INJEKCE I. M., S. C., I. D.   43
  09216 INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY   107
  09217 INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET   159
  09219 INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET   82
  09220 KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE   190
  09221 INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET   256
  09223 INTRAVENÓZNÍ INFÚZE U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET   174
  09225 KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY ZA KONTROLY CELKOVÉHO STAVU PACIENTA (TK, P, D, PŘÍPADNĚ EKG) Výkon provádí L2 anesteziolog
  Přístroj (Instrumentárium malé chirurgické cévní v ceně 20 000,-)
  809
  09227 I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ   255
  09231 ZAVEDENÍ KATETRU PRO INTRAARTERIÁLNÍ PERFUZI Výkon provádí L2 anesteziolog
  Přístroj (Instrumentárium cévní preparační 10 000,-)
  1293
  09233 INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTEZIE   116
  09234 OŠETŘENÍ NEHTU, INCIZE SUBKUTÁNNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU, OŠETŘENÍ RÁNY STERISTRIPEM   227
  09235 ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE   113
  09237 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM^2   105
  09239 SUTURA RÁNY A PODKOŽÍ DO 5 CM   155
  09241 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ 10 CM^2 - 30 CM^2   128
  09245 ZAVEDENÍ GASTRICKÉ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU   69
  09247 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ LÉČEBNÁ   408
  09249 KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U MUŽE JEDNORÁZOVÁ   77
  09251 PUNKCE TRACHEY SE ZAVEDENÍM KANYLY   988
  09253 UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY   168
  09507 PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM   311
  09509 OŠETŘENÍ HANDICAPOVANÉHO PACIENTA   100
  09511 MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM   52
  09513 TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM   104
  09519 KONZÍLIUM SPECIALISTOU - NÁVŠTĚVA SPECIALISTY U PACIENTA   737
  09521 ČAS LÉKAŘE STRÁVENÝ DOPRAVOU ZA PACIENTEM V RÁMCI NÁVŠTĚVY Á 10 MINUT   104
  09523 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU   311
  09525 ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU   311
  09527 PROHLÍDKA ZEMŘELÉHO - MIMO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ   737
  09532 Výkon PROHLÍDKY DISPENZARIZOVANÉ OSOBY   10
  09541 APLIKACE LÉČIVA DO PORTU A PRŮPLACH PORTU   110
  09543 SIGNÁLNÍ Výkon KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ   50
  09550 INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)   5
  09551 INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)   5
  09552 SIGNÁLNÍ Výkon VÝDEJE JEDNOHO DRUHU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ZÁKLADNÍ DISPENZACE A SOUVISEJÍCÍ ADMINISTRATIVA   0
  09555 OŠETŘENÍ DÍTĚTE DO 6 LET   200
  09556 OŠETŘENÍ DÍTĚTE OD 6 DO 12 LET   150
  09557 OŠETŘENÍ DÍTĚTE OD 12 LET DO 18 LET   100
  09561 VYBAVENÍ PACIENTA PRO PÉČI MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ   0
  09567 ZÁKROK NA LEVÉ STRANĚ   0
  09569 ZÁKROK NA PRAVÉ STRANĚ   0
  09572 VÍCEČETNÝ ZÁKROK   0
  09821 TELEMEDICÍNA - VIDEOKONZULTACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM   0

  Sdílené výkony pro 201

  V tabulce č. 3 nalezneme výkony, jejichž autorská odbornost není rehabilitační a fyzikální medicína, ale jsou sdílené pro tuto odbornost.

  Kód výkonu Název výkonu Smluvní podmínky Počet bodů
  21005 MOIRÉ VYŠETŘENÍ - 195
  21017 VYŠETŘENÍ S POUŽITÍM PŘÍSTROJE - 196
  21019 POLYEMG. VYŠETŘENÍ - 987
  21020 TERAPIE NA PŘÍSTROJÍCH S VYUŽITÍM PRINCIPU BIOLOGICKÉ ZPĚTNÉ VAZBY - 183
  21030 KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE PRO VERTIKALIZACI A NÁCVIK CHŮZE - 533
  21032 KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE – TERAPIE HORNÍ KONČETINY - 427
  21113 FYZIKÁLNÍ TERAPIE II - 90
  21115 FYZIKÁLNÍ TERAPIE III - 163
  21116 LOKÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ KRYOTERAPIE - 176
  21117 FYZIKÁLNÍ TERAPIE IV - 400
  21215 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ - 227
  21219 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH přístroje (Přístroj pro řízené vedení pasivního pohybu 150 000,-) 119
  21315 VODOLÉČBA II - 146
  21317 VODOLÉČBA III přístroje (Střiky skotské 270 000,-) 223
  21717 INDIVIDUÁLNÍ LTV - NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY - 113
  21611 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE - 352
  21612 KLASIFIKOVÁNÍ PODLE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ, DISABILITY A ZDRAVÍ - 263
  21613 VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM KONTROLNÍ - 235
  21621 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ - 268
  21623 INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN - 263
  21625 NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ - ADL - 243
  21627 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ - 109
  21629 ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN - 109
  29520 KOŘENOVÝ OBSTŘIK - 174
  29510 OBSTŘIK PERIFERNÍHO NERVU - 161

  Speciální výkony

  Chtěli bychom upozornit na vykazování výkonů 09567, 09569 a 09572. Tyto výkony slouží pro identifikaci laterality zákroku provedeného na párovém orgánu nebo končetinách či oprávněnosti vícečetného vykazování téhož výkonu v rámci jednoho ošetření.

  Příklad: u vykazování je nutné specifikovat, zda se jedná o vyšetření pravého, nebo levého orgánu.

  V případě, že je výkon omezen na četnost vykazování 1/1 (jednou za den), tak je možné ho vykázat dvakrát, ale musí k němu být vykázán příslušný kód. 

  Neméně důležitou roli při vykazování poskytnuté zdravotní péče hraje i vykazování signálních výkonů.

  Signální výkony – proč a jak je vykazovat?

  Jedná se o výkony 09543, 09555, 09556 09557, které specifikují věk pacienta. Tyto výkony se vykazují vždy s klinickým vyšetřením a jsou hrazeny v plné výši nad rámec stanovené úhrady dle platného číselníku.. 
  Tyto kódy se vykazují při každé návštěvě pacienta.

Čtěte také

Vykázaná částka za vyloučené výkony

Následující výkony 01306, 01543, 09513, 09543, 09615, 99928, 99930 až 99940 a 99949 jsou hrazeny v plné výši a nevstupují do výpočtu MAXÚ.

Aktuální hodnota maximální úhrady, kterou může pojišťovna zaplatit

Toto číslo se počítá z aktuálních výkonových dat ordinace a průběžně se mění

Celkový počet ošetřených pojištěnců?

Celkový počet ošetřených pojištěnců v hodnoceném období

Počet unikátních základních pojištěnců

POPrefZ - Počet základních unikátních pojištěnců v referenčním období, bez mimořádně nákladných

PUROo

PUROo je průměrná úhrada za výkony přepočtená podle seznamu výkonů ve znění účinném v hodnoceném období včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

Hranice pro mimořádně nákladného pojištěnce

Hranice pro mimořádně nákladného pojištěnce = 5×PUROo

Počet unikátních mimořádně nákladných pojištěnců

POPzpoMh - Počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří překročili hranici mimořádně nákladného pojištěnce

Celková úhrada za mimořádně nákladné pojištěnce

Úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za každého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

Bonifikace 0,07 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek žlutých diagnóz

V případě, že podíl počtu unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 %, navyšuje se hodnota bodu o 0,07 Kč.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nepreferovaných výkonů

V případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21113, 21115 a 21315 podle seznamu výkonů z celkového počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů menší než 50 %, navyšuje se koeficient navýšení o 2 %.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek preferovaných výkonů

V případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21221 a 21415 podle seznamu výkonů na celkovém počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů větší než 14 %, navyšuje se koeficient navýšení o 2 %.

Bonifikace 10 % koeficientu navýšení za splnění podmínek žlutých diagnóz

V případě, že podíl počtu unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 %, navyšuje se koeficient navýšení o 10 %.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek ordinačních hodin

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek.

Bonifikace 0,02 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek nových pojištěnců

Hodnota bodu se navyšuje o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek ordinačních hodin

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nových pojištěnců

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,

Bonifikace 10 % koeficientu navýšení za splnění podmínek vybraných diagnóz

K navýšení "koeficientu navýšení" o 10 % dojde v případě, že v hodnoceném období podíl počtu poskytovatelem ošetřených unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny s hlavní diagnózou F84.0 až F84.3, F84.5, F84.8, F98.5, F98.6, R47 až R47.9, R13, Q35 až Q37 nebo Q90 až Q99 podle mezinárodní klasifikace nemocí překročí 10 % z celkového počtu ošetřených unikátních pojištěnců.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek ordinačníách hodin

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek.

Bonifikace 0,02 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek nových pojištěnců

Hodnota bodu se navyšuje o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek ordinačníách hodin

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nových pojištěnců

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,

Vykázané péče za pojištěnce s červenou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz C50, E83, F84, G20, G21, G22, G23.1 až G23.9, G35, G51 až G83, P07, P11, P13, P14, P94, Q05, Q36, R62 nebo T90 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

Vykázané péče za pojištěnce se žlutou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

Vykázané péče za pojištěnce s modrou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, M41.0 až M41.9, M89.0, Q66.0,S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84, S94, nebo T02 až T14 podle mezinárodní klasifikace nemocí, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek PUROo.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek o celoživotním vzdělávání Unie fyzioterapeutů

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Vykázaná částka za nově nasmlouvané výkony

Jedná se o nově nasmlouvané výkony, které nebyly v referenčním období vykazovány. Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou v plné výši. Viz. Příloha č. 3 k vyhlášce . 396/2021 Sb., část A) 5.

Vykázaná částka za vyjmenované výkony z Přílohy č.3 k vyhlášce č. 396/2021 Sb.

Jedná se o nově nasmlouvané výkony, které nebyly v referenčním období vykazovány. Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jejich hodnota bodu je stanovena vyhláškou. Seznam konkrétních výkonů z přílohy č.3, části A) 1. a) až g). naleznete zde.

Vykázaná částka za vyjmenované výkony z Přílohy č.3 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jejich hodnota bodu je stanovena vyhláškou. Seznam konkrétních výkonů z přílohy č.3, části A) 1. a) až g). naleznete zde.

Bonifikace 0,07 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek vyjmenovaných diagnóz pro odbornost 925

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s hlavní nebo vedlejší diagnózou C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, I60 až I69, E10.3 až E10.7 nebo E11.3 až E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25%, navyšuje se základní hodnota bodu pro odbornost 925 podle seznamu výkonů, o 0,07 Kč

Bonifikace 3 % koeficientu navýšení za splnění podmínek výkonů č. 06135 nebo 06137

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázaným výkonem č. 06135 nebo 06137 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 25 %, navyšuje se koeficient navýšení o 3 %.

Bonifikace 3 % koeficientu navýšení za splnění podmínek dalších preferovaných výkonů

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázanými výkony č. 06325, 06326, 06327, 06328, 06329, 06330, 06331, 06332, 06333 nebo 06334 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 35 %, navyšuje se koeficient navýšení o 3 %.

Bonifikace 15 % koeficientu navýšení za splnění podmínek vyjmenovaných diagnóz

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s hlavní nebo vedlejší diagnózou C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, I60 až I69, E10.3 až E10.7 nebo E11.3 až E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 35 %, navyšuje se koeficient navýšení o 15 %.

Vykázaná částka za cesty lékaře v návštěvní službě

Pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.

PUROo

Průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do výpočtu PUROo nevstupují pojištěnci, na které byl v referenčním období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů a úhrada za tyto pojištěnce.

Počet unikátních základních pojištěnců

Počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

Celková úhrada za mimořádně nákladné pojištěnce

Úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do UHRMh nevstupuje úhrada za péči o pojištěnce, na kterého byl v hodnoceném období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

Počet unikátních základních pojištěnců

Počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období.

Vykázaná částka za cesty lékaře v návštěvní službě

Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon klinického vyšetření podle seznamu výkonů u dětí ve věku od 6 do 18 let se navýší úhrada o 49 Kč (2022: 42 Kč). Tato úhrada se nezapočítává do výpočtu celkové výše úhrady dle bodu 3.