Změny v ohodnocení 31 výkonů ve fyzioterapii od roku 2020

Mgr. Bianka Janiga Tóthová

Přinášíme Vám přehled bodových ohodnocení všech výkonů ve fyzioterapii od roku 2020. 

 • V rámci tohoto článku předkládáme důkladnou analýzu a přehled změn v bodovém ohodnocení fyzioterapeutických výkonů od roku 2020. Jak dobře víte, od roku 2024 došlo ke snížení hodnoty bodu z 0,88 na 0,80 Kč. Tyto změny představují nejen nové výzvy v oblasti financování fyzioterapeutických služeb, ale zároveň otevírají diskuzi o hodnotě a efektivitě poskytovaných výkonů.

  Cílem tohoto článku je poskytnout jak nově otevřeným, tak stávajícím fyzioterapiím podrobný přehled o výkonech a změnách. 

  Pro výpočet platby za výkon využíváme následující hodnoty bodu.

  Rok

  Hodnota bodu

  2020

  0,83 Kč

  2021

  0,81 Kč

  2022

  0,85 Kč

  2023

  0,88 Kč

  2024

  0,80 Kč

  Kód 21001 – KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: BOM - bez omezení

  Omezení frekvencí: 1/1 den

  Doba trvání: 45

  Popis: Komplexní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu. Obsahuje podrobné odebrání anamnézy s důrazem na pracovní a sociální část, ergonomické vyhodnocení, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje objektivní vyšetření podle závažnosti postižení, s následnou diferenciálně-diagnostikou, klinickou rozvahou a se stanovením cílů fyzioterapie. U dětí hodnotí stupeň psychomotorického vývoje. Součástí výkonu je doporučení vhodných kompenzačních pomůcek dle stavu pacienta, jako i edukace pacienta. Výkon obsahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace. Lze vykázat pouze 1krát při zahájení kinezioterapie.

  Čím výkon začíná: Anamnézou, prostudováním dokumentace, s event. dopomocí při svlékání pacienta a jeho uvedením do vyšetřovací polohy.

  Obsah a rozsah výkonu: Zahrnuje následující vyšetření: antropometrické vyšetření, vyšetření stoje, chůze (včetně jejich modifikací), statiky a dynamiky páteře-držení, konfigurace a trofiky, pasivní hybnosti (vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti goniometrie, změření obvodů a délek končetin, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření hypermobility aj).- aktivní hybnosti (síly svalové, pohybové koordinace aj.). svalového tonu, reflexů a čití, diagnostika funkčních poruch pohybového systému, provádí reedukační metody, provádí speciální testy, provádí přístrojovou diagnostiku. Na základě zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte a zajištění jeho pohybových nedostatků cíleně upřesňuje a volí další fyzioterapeutické postupy.

  Čím výkon končí: Případnou dopomocí při oblékání pacienta a záznamem v dokumentaci.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 578 462 Kč
  2023 578 509 Kč
  2022 502 427 Kč
  2021 484 392 Kč
  2020 449 373 Kč

  Kód 21002 – KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: BOM - bez omezení

  Omezení frekvencí: 1/1 den

  Doba trvání: 30

  Popis: Kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem po získání odborné způsobilosti k výkonu povolání. Obsahuje odebrání anamnézy, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje celkové objektivní vyšetření dle typu postižení z pohledu fyzioterapeuta, a v souladu s doporučením odesílajícího lékaře, s následným stanovením cílů fyzioterapie. Součástí výkonu je doporučení vhodných kompenzačních pomůcek dle stavu pacienta, jako i edukace pacienta. Výkon obsahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace. Lze vykázat pouze 1krát při zahájení kinezioterapie.

  Čím výkon začíná: Anamnézou, prostudováním dokumentace, s event. dopomocí při svlékání pacienta a jeho uvedením do vyšetřovací polohy.

  Obsah a rozsah výkonu: Zahrnuje následující vyšetření: antropometrické vyšetření, vyšetření stoje, chůze (včetně jejich modifikací), statiky a dynamiky páteře-držení, konfigurace a trofiky, pasivní hybnosti (vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti goniometrie, změření obvodů a délek končetin, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření hypermobility aj).- aktivní hybnosti (síly svalové, pohybové koordinace aj.). svalového tonu, reflexů a čití, diagnostika funkčních poruch pohybového systému, provádí reedukační metody, provádí základní testy vzhledem k typu postižení. U dětí vychází ze znalostí hodnocení psychomotorického vývoje a na jeho základě stanoví krátkodobý fyzioterapeutický plán.

  Čím výkon končí: Případnou dopomocí při oblékání pacienta a záznamem v dokumentaci.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 227 182 Kč
  2023 197 173 Kč
  2022 190 162 Kč
  2021 178 144 Kč
  2020 169 140 Kč

  Kód 21003 – KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: BOM - bez omezení

  Omezení frekvencí: 1/1 den, 4/1 čtvrtletí

  Doba trvání: 20

  Popis: Kontrolní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem dle typu postižení a pomocí zvolené vyšetřovací techniky odpovídající současnému zdravotnímu stavu pacienta zhodnotí odezvu organismu na zvolené fyzioterapeutické postupy a vyhodnocuje účinnost použitých postupů. Výkon obsahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

  Čím výkon začíná: Svlečením pacienta, prostudováním dokumentace a zhodnocením subj. údajů nemocného (příp. dopomoc při svlékání a umístění pacienta).

  Obsah a rozsah výkonu: Pomocí zvolené vyšetřovací techniky fyzioterapeut vyhodnocuje účinnost aplikovaných terapeutických postupů. Pro hodnocení používá techniky, testy a měření srovnatelné se vstupním kineziologickým vyšetřením. U dětí hodnotí výsledky s přihlédnutím k dosaženému stupni psychomotorického vývoje a adekvátně k věku dítěte.

  Čím výkon končí: Oblečením pacienta (příp. dopomoc).

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 151 121 Kč
  2023 131 115 Kč
  2022 127 108 Kč
  2021 120 97 Kč
  2020 113 94 Kč

  Kód 21004 – VYŠETŘENÍ S VYUŽITÍM POSTUROGRAFU

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí

  Doba trvání: 45

  Popis: Vyšetření slouží k detekci rizika pádu, rozlišení deficitu instability s následnou možností cílené terapie, k objektivizaci balančních schopností pacienta a schopnosti aktivního přenosu zatížení na dolní končetiny a k objektivizaci efektu terapie. Indikačními skupinami jsou: pacienti ohroženi rizikem pádu, s poruchou vnímání střední osy těla, neschopností aktivního přenosu zatížení na některou dolní končetinu, pacienti po amputacích dolních končetin, s poruchou stability vestibulární etiologie.

  Čím výkon začíná: Zapnutí přístroje, zápis pacienta do přístrojové databáze, výběr plánovaných testů, příprava pacienta (informovat jej o průběhu vyšetření, odložení obuvi, event. ponožek – v případě nutnosti s dopomocí terapeuta, fixace pacienta bezpečnostními popruhy dle typu a možností přístroje).

  Obsah a rozsah výkonu: Provedení jednotlivých testů dle možností a typu přístroje.

  Čím výkon končí: Opuštění přístroje pacientem, obouvání, event. oblékání ponožek – v případě nutnosti s dopomocí terapeuta. Analýza zjištěných hodnot v korelaci s klinickým stavem pacienta a zápis do dokumentace.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 936 749 Kč
  2023 839 738 Kč
  2022 816 694 Kč
  2021 769 623 Kč
  2020 727 603 Kč

  Kód 21005 – MOIRÉ VYŠETŘENÍ

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 1/1 čtvrtletí

  Doba trvání: 15

  Popis: Vyšetření opticky zachycující tvar a symetrie těla.

  Čím výkon začíná: Prostudováním dokumentace, svlečením pacienta a jeho poučením o chystaném výkonu.

  Obsah a rozsah výkonu: Pacienta umístíme do patřičné polohy, zapneme světelné zdroje a podle postavy pacienta provedeme aretaci vyšetřovacího zařízení. Pacienta vyfotografujeme.

  Čím výkon končí: Zhodnocením fotografií pomocí spec. mřížky.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 195 156 Kč
  2023 169 149 Kč
  2022 163 139 Kč
  2021 151 122 Kč
  2020 141 117 Kč
   

  Kód 21017 – VYŠETŘENÍ S POUŽITÍM PŘÍSTROJE

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 1/1 čtvrtletí

  Doba trvání: 15

  Popis: Jde o funkční vyšetření oběhového, respiračního a pohybového systému pro účely léčebné rehabilitace.

  Čím výkon začíná: Svlečením pacienta, přípravou přístroje a prostoru pro vyšetření, ev. úpravou lůžka, připojením či přiložením přístroje k či na nemocného, který leží, sedí, stojí apod.

  Obsah a rozsah výkonu: Zapnutí příslušného přístroje a zahájení vyšetřované činnosti (chůze,dýchání,jednotlivě se vitální kapacita plic pomocí spirometru vodního či suchého, vyšetřuje se síla jednotlivých svalů (resp. pohybů), pomocí dynamometru se sleduje adaptace oběhového systému na stupeň fyzické zátěže (Holter), nebo se stanovuje II křivka jako podklad pro elektrostimulaci svalů.

  Čím výkon končí: Ve stanoveném čase vypnutím a odpojením přístroje, oblečením pacienta (příp. dopomoc).

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 196 157 Kč
  2023 171 150 Kč
  2022 165 140 Kč
  2021 153 124 Kč
  2020 143 119 Kč
   

  Kód 21019 – POLYEMG. VYŠETŘENÍ

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 1/1 čtvrtletí

  Doba trvání: 45

  Popis: Cíleně zaměřené vyšetření, sloužící k zhodnocení pohybových stereotypů pacienta a k výběru individuálních cviků dle výsledků vyšetření - kalkulace provedena na jeden kanál - 45 minut.

  Čím výkon začíná: Prostudováním dokumentace, případnou dopomocí při svlékání (a oblékání), přemisťování a polohování pacienta.

  Obsah a rozsah výkonu: Během vyšetření je nutná přítomnost dvou pracovníků. Příprava pokožky pro nalepení elektrod (vyholení a odmaštění), nalepení elektrod, kontrola jejich správného zapojení, zapsání do počítače, vyšetřování jednotlivých stereotypů dle pohybového segmentu (pod kontrolou,vedením či s dopomocí fyzioterapeuta (odlepení elektrod, omytí pokožky pacienta). Oblečení a odchod pacienta. Vyšetření se provádí průměrně pomocí 8 kanálů.

  Čím výkon končí: Vyhodnocením záznamů,jejich archivací na disketu,výtisk záznamů tiskárnou. Na podkladě výsledku vyšetření vytvoříme individuální pohybový režim pacienta.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 987 790 Kč
  2023 870 766 Kč
  2022 841 715 Kč
  2021 782 633 Kč
  2020 729 605 Kč

  Kód 21020 – TERAPIE NA PŘÍSTROJÍCH S VYUŽITÍM PRINCIPU BIOLOGICKÉ ZPĚTNÉ VAZBY

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 4/1 den

  Doba trvání: 15

  Popis: Terapie je založena na biologické, většinou vizuální zpětné vazbě. Změna polohy pacienta je prostřednictvím pohybových senzorů snímána a přenášena na obrazovku před pacientem. To umožňuje pacientovi lépe koordinovat trénovaný pohyb, který je možné v rámci terapeutické jednotky vždy předem definovat v softwaru přístroje.

  Čím výkon začíná: Zapnutím přístroje, zavedení pacienta do databáze přístroje nebo jiná identifikace pacienta, odložení oděvu či obuvi – v nutném případě s dopomocí terapeuta, fixace pacienta bezpečnostním systémem – dle typu přístroje, vysvětlení principu terapie pacientovi.

  Obsah a rozsah výkonu: Na základě předchozího kineziologického vyšetření nebo výsledků přístrojového vyšetření výběr jednotlivých terapeutických prvků a sekvencí a jejich postupné provedení.

  Čím výkon končí: Opuštění přístroje pacientem, oblékání odložených svršků – v případě nutnosti s dopomocí terapeuta, zápis o provedené terapii do dokumentace.

  Poznámka: Pacient tak může sledovat zprostředkovaně vlastní pohyby v reálném čase a korigovat volně pohyby dílčích tělesných segmentů. Možnost zrakové kontroly pohybu představuje významný motivační prvek. Terapie je vždy řízená a vedená terapeutem. K této terapii jsou indikováni především pacienti s poruchou vnímání střední osy těla, s neschopností aktivního přenosu zatížení, s neschopností identifikace částečné zátěže, s neschopností funkčního dosahu a úchopu, s poruchami balančních schopností vestibulární etiologie. Terapie je primárně určena pro neurologické pacienty (např. po iktu, RSM, polyradikuloneuritidy, mozečkové sy – s funkční ztrátou dosahových a úchopových schopností, s neschopností aktivního přenosu zatížení na paretickou DK, s neschopností identifikace střední osy těla), traumatologicko – ortopedické pacienty (po frakturách DKK a pánve, po TEP – nácvik přenosu zatížení na postiženou DK, kontrolovaný nácvik částečné zátěže, nácvik lokomočních schopností), traumatologicko – chirurgické pacienty (amputace DKK – nácvik přenosu zatížení na protézu, výcvik balančních a lokomočních schopností v protéze), ORL pacienty s verifikovanou lézi vest sy (vestibulární trénink). Indikovat tuto terapii může: lékař REH, NEU, ORT, NCH, TRAUM, ORL.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 183 146 Kč
  2023 163 143 Kč
  2022 158 134 Kč
  2021 150 122 Kč
  2020 143 119 Kč

  Kód 21030 – KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE PRO VERTIKALIZACIA NÁCVIK CHŮZE

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 2/1 den

  Doba trvání: 30

  Popis: Pohybová terapie (kinezioterapie) založená na využití roboticky řízeného exoskeletu pro pasivní nebo asistovaný pohyb horních a dolních končetin. Přístroj umožňuje variabilně nastavit odlehčení segmentu nebo celého pacienta, včetně zcela plegického segmentu, části těla. Součástí terapie je využití biologické zpětné vazby (vizuální nebo zvukové).

  Čím výkon začíná: Prostudováním dokumentace, informováním pacienta o průběhu a cílech terapie, svlečení (příp. dopomoc), vyšetření pacienta a individuální nastavení přístroje, aplikace exoskeletu na pacienta. Nutná fyzická přítomnost terapeuta v celém průběhu terapie.

  Obsah a rozsah výkonu: Zapnutím přístroje a zahájení pohybové terapie dle nastavených parametrů, případná úprava parametrů. Využití principů biologické zpětné vazby ke zvýšení terapeutického efektu.

  Čím výkon končí: Ukončení terapie, sejmutí exoskeletu z těla pacienta, oblečení pacienta (příp. dopomoc), vyhodnocení terapie, záznamem v dokumentaci

  Poznámka: Jedná se o vyčlenění čistě robotické terapie, z výkonu 21020 především z důvodu odlišnosti v možnosti terapie plně plegických pacientů a dále zásadní odlišnosti v pořizovacích cenách přístrojů. K této terapii jsou indikováni především pacienti s neurologickým postižením (spinální poškození, cévní mozková příhoda - CMP, poruchy neuroendokrinních funkcí po traumatech mozku - TBI, akutní zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuritida, polyradiculitis - AIDP, chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie - CPID apod.) a tíží funkčního potenciálu na úrovní plegie nebo těžké parézy. Indikovat tuto terapii může: lékař REH, NEU, ORT, NCH, TRAUM.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 533 426 Kč
  2023 499 439 Kč
  2022 491 417 Kč
  2021 478 387 Kč
  2020 467 388 Kč

  Kód 21032 – KINEZIOTERAPIE S VYUŽITÍM ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE - TERAPIE HORNÍ KONČETINY

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 2/1 den

  Doba trvání: 30

  Popis: Pohybová terapie (kinezioterapie) založená na využití roboticky řízeného exoskeletu pro pasivní nebo asistovaný pohyb horních a dolních končetin. Přístroj umožňuje variabilně nastavit odlehčení segmentu nebo celého pacienta, včetně zcela plegického segmentu, části těla. Součástí terapie je využití biologické zpětné vazby (vizuální nebo zvukové).

  Čím výkon začíná: Prostudováním dokumentace, informováním pacienta o průběhu a cílech terapie, svlečení (příp. dopomoc), vyšetření pacienta a individuální nastavení přístroje, aplikace exoskeletu na pacienta. Nutná fyzická přítomnost terapeuta v celém průběhu terapie.

  Obsah a rozsah výkonu: Zapnutím přístroje a zahájení pohybové terapie dle nastavených parametrů, případná úprava parametrů. Využití principů biologické zpětné vazby ke zvýšení terapeutického efektu.

  Čím výkon končí: Ukončení terapie, sejmutí exoskeletu z těla pacienta, oblečení pacienta (příp. dopomoc), vyhodnocení terapie, záznamem v dokumentaci.

  Poznámka: Jedná se o vyčlenění čistě robotické terapie, z výkonu 21020 především z důvodu odlišnosti v možnosti terapie plně plegických pacientů a dále zásadní odlišnosti v pořizovacích cenách přístrojů. K této terapii jsou indikováni především pacienti s neurologickým postižením (spinální poškození, cévní mozková příhoda - CMP, poruchy neuroendokrinních funkcí po traumatech mozku - TBI, akutní zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuritida, polyradiculitis - AIDP, chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie - CPID apod.) a tíží funkčního potenciálu na úrovní plegie nebo těžké parézy. Indikovat tuto terapii může: lékař REH, NEU, ORT, NCH, TRAUM.

   
  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 427 342 Kč
  2023 393 346 Kč
  2022 385 327 Kč
  2021 372 301 Kč
  2020 361 300 Kč

  Kód 21113 – FYZIKÁLNÍ TERAPIE II

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: AOD - pouze ambulantně - agregován do OD

  Omezení frekvencí: 2/1 den

  Doba trvání: 15

  Popis: Galvanizace, iontoforéza, diadynamik, aplikace středofrekvenčních proudů (IF), ultrazvuk, magnetoterapie, podtlakové přístroje, intermitentní přístrojová komprese, přístrojové trakce, transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS), parafínová lázeň, horká role, nebo tepelné nosiče. Klasické fyzikální úkony vyžadující určitou náročnost na čas a odbornost terapeuta: 15 minut. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I - IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.

  Čím výkon začíná: Přípravou, poučením a uložením pacienta, adjustací přístroje, přípravou a aplikací elektroléčebného zdravotnického materiálu na pacienta.

  Obsah a rozsah výkonu: Přístroje do 100.000 určené pro aplikaci galvanického proudu, impulsoterapii, středněfrekvenční proudy, interferenční proudy, ultrazvuk, kombinované proudy-UZ DD nebo UZ interferenční proudy. Terapie je prováděna na víceúčelových nebo jednoúčelových přístrojích. Délka výkonu je dána formou zvoleného terapeutického postupu průměrně 15 min., ale i déle. U těchto výkonů je nutno počítat s časem na přípravu a úklid aplikačního materiálu. Během výkonu je nutný stálý dohled na průběh výkonu.

  Čím výkon končí: Vypnutím přístroje, sejmutím a úklidem aplikačního materiálu, odchodem pacienta.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 90 72 Kč
  2023 79 70 Kč
  2022 76 65 Kč
  2021 73 59 Kč
  2020 70 58 Kč
   

  Kód 21115 – FYZIKÁLNÍ TERAPIE III

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem S: - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí

  Doba trvání: 15

  Popis: Diatermie (krátkovlnná, mikrovlnná), Vasotrain, 4-komorová galvanická lázeň, elektroléčebná vana. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I - IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.

  Čím výkon začíná: Přípravou, poučením a uložením pacienta, adjustací přístroje, přípravou a aplikací elektroléčebného materiálu na pacienta.

  Obsah a rozsah výkonu: Diatermie-aplikace vysokofrekvenčních proudů,vasotrain aplikace podtlaku a přetlaku, 4-komorová galvanická lázeň a elektroléčebná vana - aplikace galvanického proudu ve vodním prostředí. Délka výkonu je dána formou zvoleného terapeutického postupu průměrně 15 minut, ale i déle.

  Čím výkon končí: Vypnutím přístroje, sejmutím a úklidem aplikovaného materiálu, odchodem pacienta.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 163 130 Kč
  2023 143 126 Kč
  2022 139 118 Kč
  2021 130 105 Kč
  2020 123 102 Kč
   

  Kód 21116 – LOKÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ KRYOTERAPIE

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 1/1 den, 10/3 měsíce

  Doba trvání: 20

  Popis: Lokální kryoterapie s využitím přístrojové techniky je založená na využití negativního termálního šoku a následnými pozitivními účinky, které v léčebné terapii pacienta představují snížení svalových spasmů, působí protizánětlivě myorelaxačně, antiedematozně, zmenšují bolest, zlepšují pohyblivost kloubů.

  Čím výkon začíná: Výkon začíná uložením pacienta do relaxační, úlevové polohy, je provedena edukace pacienta a vizuální kontrola ošetřované oblasti - stavu pokožky.

  Obsah a rozsah výkonu: Terapeut identifikuje léčenou oblast, provede zacílení aplikační hlavice a její výběr na léčenou oblast, Nastaví přesné parametry terapie s ohledem na stav pacienta, provede spuštění procedury, přístroj automaticky reguluje konstantní teplotu v léčené oblasti, terapeut kontroluje průběh a celkovou reakci pacienta na chlad a stav pokožky lokálně ošetřované oblasti.

  Čím výkon končí: Výkon je ukončen automaticky po vyčerpání časového limitu, terapeut provede výstupní kontrolu pokožky, oblečením pacienta s případnou dopomocí a záznamem do zdravotní dokumentace pacienta.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 176 141 Kč
  2023 154 136 Kč
  2022 148 126 Kč
  2021 140 113 Kč
  2020 132 110 Kč

  Kód 21117 – FYZIKÁLNÍ TERAPIE IV

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 2/1 den

  Doba trvání: 30

  Popis: Speciální selektivní stimulace, stimulace oslabených svalů, myofeedback. Spec. výkony, které kladou vysoký nárok odborný i časový na terapeuta. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I - IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.

  Čím výkon začíná: Přípravou, poučením a uložením pacienta, adjustací přístroje.

  Obsah a rozsah výkonu: Většinou se jedná o postižení nervosvalového aparátu a terapeut pracuje na základě poznatků z vyšetření nemocného. Terapie je prováděna individuálně, délka výkonu je dána rozsahem postižení a zvolenou terapeutickou technikou.

  Čím výkon končí: Vypnutím přístroje, sejmutím a úklidem aplikovaného materiálu, odchodem pacienta.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 400 320 Kč
  2023 349 307 Kč
  2022 337 286 Kč
  2021 313 254 Kč
  2020 293 243 Kč

  Kód 21211 – LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP I., 3 - 5 LÉČENÝCH

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: BOM - bez omezení

  Omezení frekvencí: 2/1 den

  Doba trvání: 4

  Popis: Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, v tělocvičně, venku na hřišti, á 15 minut. Vykazují se 4 minuty na jednoho pacienta.

  Čím výkon začíná: Nástupem (přípravou) pacientů a seznámením s obsahem cvičební jednotky (výkonu), přípravou náčiní, nářadí, pomůcek.

  Obsah a rozsah výkonu: Cvičení pacientů stejně nebo podobně postižených s dg. ortopedickými, traumatologickými, neurologickými, interními, psychiatrickými apod., gynekologickými. Cvičební jednotka (výkon) sestává ze 4 částí: úvodní - nástup, seznámení s obsahem cvičení (1/10 celk. času), průpravná - procvičení nepostižených částí, prohřátí organismu (3/10 času), hlavní vybrané cviky na zlepšení svalové síly, vytrvalosti, hybnosti, koordinace, oratnosti, stability, výkonnosti kardiopulmonální (5/10 času), závěrečná - zklidnění organismu (1/10 času). Cvičí se na pokoji, v tělocvičně, venku, na sportovním hřišti, při cvičení lze využít reprodukované hudby. Běžně se používá: nářadí - žíněnky, ribstoly, švédské lavičky, sportovní stoly a.j., náčiní - míče plné i duté, činky, švihadla, expandery, impandry, sítě, tyče, kroužky, malé míčky, kužele, pálky, rakety, speciální pomůcky.

  Čím výkon končí: Úklidem nářadí, náčiní, zadáním úkolů pro domácí opakování, odchodem pacientů.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 30 24 Kč
  2023 26 23 Kč
  2022 25 21 Kč
  2021 24 19 Kč
  2020 23 19 Kč

  Kód 21213 – LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP II., 6 - 12 LÉČENÝCH

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 2/1 den

  Doba trvání: 2

  Popis: Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, venku, na hřišti a jiných sportovištích, á 15 minut. Vykazuje se na jednoho pacienta á 2 minuty.

  Čím výkon začíná: Nástupem (přípravou) pacientů a seznámením s obsahem cvičební jednotky (výkonu), přípravou náčiní, nářadí, pomůcek, cvičební plochy.

  Obsah a rozsah výkonu: Cvičení pacientů stejně nebo podobně postižených s dg. ortopedickými, traumatologickými, neurologickými, interními, psychiatrickými a chirurgickými, gynekologickými. Cvičební jednotka (výkon) sestává ze 4 částí: úvodní - nástup, seznámení s obsahem a cílem cvičení (1/10 celk. času), průpravná - procvičení nepostižených částí, prohřátí organismu (3/10 času), hlavní - vybrané cviky na zlepšení svalové síly, vytrvalosti, hybnosti, koordinace, obratnosti, stability, výkonnosti kardiopulmonální (5/10 času), závěrečná - zklidnění organismu (1/10 času). Cvičí se na pokoji, v tělocvičně, venku, na sportovních plochách, při cvičení lze využít reprodukované hudby. Patří sem i léčebný sport. Využívá se: nářadí - žíněnky, ribstoly, švédské lavičky, sportovní stoly, luky, bicykly a.j., náčiní - míče, míčky, činky, švihadla, sítě, tyče, kroužky, kužele, pálky, rakety, šípy, šipky, terče, různé siliče a speciální pomůcky.

  Čím výkon končí: Úklidem nářadí, zadáním úkolů pro domácí opakování či trénink, odchodem pacientů, uzamčením cvičebních prostor, administrativou.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 15 12 Kč
  2023 13 11 Kč
  2022 13 11 Kč
  2021 12 10 Kč
  2020 11 9 Kč

  Kód 21215 – LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: BOM - bez omezení

  Omezení frekvencí: 1/1 týden

  Doba trvání: 30

  Popis: Vysvětlení a nácvik úkonů, které bude pacient provádět s rodinným příslušníkem nebo sám bez přítomnosti fyzioterapeuta. Výkon nelze kombinovat s dalšími výkony LTV.

  Čím výkon začíná: Přípravou pomůcek, seznámením se s dokumentací a případně s rodinným příslušníkem.

  Obsah a rozsah výkonu: S pacientem, resp. rodinným příslušníkem je proveden přesný nácvik vhodných, individuálně vybraných cviků, úkonů, je vysvětlen jejich účinek,stanovena kritéria a limity provádění. Terapeut případně vyhotoví písemný leták pro nemocného.

  Čím výkon končí: Zkontrolováním cviků, úkonů pacientem či rodinným příslušníkem, jejich předvedením a určením data nejbližší kontrolní návštěvy, na které se znovu upřesní další postup terapie a zadaných limitů.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 227 182 Kč
  2023 197 173 Kč
  2022 190 162 Kč
  2021 178 144 Kč
  2020 169 140 Kč

  Kód 21217 – LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ V BAZÉNU S TEPLOU VODOU - 15 MINUT

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí

  Doba trvání: 4

  Popis: Skupinové cvičení v bazénu s vyhřívanou vodou u stejně nebo podobně postižených. Délka trvání výkonu pro skupinu je 15 minut, kalkulace pro 1 pacienta = 4 minuty.

  Čím výkon začíná: Osprchováním pacientů a nástupem do bazénu, přípravou pomůcek.

  Obsah a rozsah výkonu: Cvičení skupiny pacientů v termálním bazénu, využívající fyzikálních vlastností vodního prostředí. Výběr cviků je zaměřen na provádění pohybů, které pacient na souši provede jen obtížně, nesprávným substitučním způsobem nebo neprovede vůbec. Je pokračováním skupinového cvičení v tělocvičně, na které obvykle bezprostředně navazuje. Používají se různé pomůcky: gumové míče,malé míčky, tyče, nadlehčovací nebo plovací desky, vesty, pro méně mobilní pacienty transportní zařízení, mikroport.

  Čím výkon končí: Osprchováním, oblečením, odchodem pacientů ze šaten, uzamčením šaten.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 53 42 Kč
  2023 50 44 Kč
  2022 49 42 Kč
  2021 47 38 Kč
  2020 46 38 Kč

  Kód 21219 – LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 4/1 den

  Doba trvání: 15

  Popis: Terapie s použitím přístrojů včetně vertikalizace na stavěcím stole dle pokynů a pod kontrolou fyzioterapeuta. Výkony individuální léčebné tělesné výchovy lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut 2krát v jednom dni.

  Čím výkon začíná: Svlečením pacienta a přípravou přístroje.Výchozí hodnoty pro správné nastavení přístrojů získává pracovník vstupním kineziologickým vyšetřením a dle výsledků kontrolních vyšetření tyto hodnoty v průběhu léčby upravuje.

  Obsah a rozsah výkonu: Cílem terapie je především zvyšování svalové síly,udržení, zlepšení hybnosti.Stavěcí stůl (pro vertikalizaci pacienta a trening oběhového systému). Pohyblivý chodník elektrický (pro nácvik chůze a zlepšení kondice). Intenzivnější posilování pokročilejších pacientů se provádí na přístrojích mechanických (proti odporu). Odpor představuje váhu zdvihaného závaží (posilovací zařízení), nebo intenzita tření pásové brzdy (ergometr. trenažér). Tyto hodnoty nastavuje pracovník. Pasivní procvičení hybnosti, rytmu pohybů se provádí na elektrických přístrojích typu bicyklového či rumpálového ergometru (motodlahy). Pohyb provádí elektrická jednotka, jeho rychlost i síla jsou regulovatelné. U každého přístroje a procedury nastaví pracovník na chronometru čas trvání terapie. V jejím průběhu může provádět další kontrolní měření (TF apod.). V létě lze ergometry nahradit jízdními koly, trenažery.

  Čím výkon končí: Vypnutím přístroje, odchodem pacienta z cvičební místnosti.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 119 95 Kč
  2023 104 92 Kč
  2022 100 85 Kč
  2021 95 77 Kč
  2020 90 75 Kč

  Kód 21221 – INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE I. / do 31. 12. 2018 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 2/1 den

  Doba trvání: 45

  Popis: Individuální pohybová terapie založená na ucelené znalosti terapeuta ve specializovaném terapeutickém konceptu nebo metodě. Výkony individuální kinezioterapie lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut dvakrát v jednom dni.

  Čím výkon začíná: Svlečením a umístěním pacienta do příslušné polohy, orientačním zjištěním jeho stavu a podáním informace o chystaném výkonu (př. dopomoc).

  Obsah a rozsah výkonu: Individuální pohybová terapie založená na ucelené znalosti terapeuta ve specializovaném terapeutickém konceptu nebo metodě. Terapeut je intenzivně vzdělán ve specializovaných metodách kinezioterapie vztahující se ke konkrétní problematice poruch pohybového systému jako celku. Výkony individuální kinezioterapie lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut dvakrát v jednom dni.

  Čím výkon končí: Orientačním zhodnocením stavu pacienta, jeho oblečením.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 737 590 Kč
  2023 640 563 Kč
  2022 617 524 Kč
  2021 570 462 Kč
  2020 528 438 Kč

  Kód 21223 – LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V HUBBARDOVĚ TANKU

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 2/1 den

  Doba trvání: 15

  Popis: Individuální cvičení pacientů v teplé vodě včetně možné masáže při zapojení vodní trysky. Výkony individuální léčebné tělesné výchovy lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut 2krát v jednom dni.

  Čím výkon začíná: Svlečením a osprchováním pacienta, transportem do vodní nádrže (tank).

  Obsah a rozsah výkonu: Individuální cvičení obtížně mobilních pacientů, využívající fyzikálních vlastností vodního prostředí a tepla. Pacient je pomocí speciálního zvedáku dopraven na speciální cvičební lehátko do vody. Ve vodě se provádí cvičení pro zlepšení hybnosti a cvičení aktivní, ev. s dopomocí, k posílení slabých, paretických svalů. U obtížně mobilních pacientů se využije speciální zvedák. Pro tento typ cvičení se užívají speciální nádrže, tanky nazývané dle tvůrce - Hubbart, nebo dle tvaru - Butterfly. Dle indikace lze použít speciální trysky k podvodní masáži.

  Čím výkon končí: Zdvihnutím pacienta z nádrže, osprchováním, oblečením a odvozem. Vypuštěním vody ze cvičební nádrže a jejím vymytím.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 247 198 Kč
  2023 232 204 Kč
  2022 229 195 Kč
  2021 223 181 Kč
  2020 218 181 Kč

  Kód 21225 – INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE II. / DO 31. 12. 2018 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ - KONDIČNÍ A ANALYTICKÉ METODY

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 2/1 den

  Doba trvání: 15

  Popis: Individuální pohybová terapie využívající obecné principy a metody k odstranění poruch v pohybovém systému. Výkon zahrne metody ke zvýšení svalové síly, zvětšení rozsahu pohybu, k reedukaci pohybových stereotypů, nebo metody respirační fyzioterapie. K terapii mohou být využívány terapeutické (nebo cvičební) pomůcky, náčiní, nářadí a další jednoduché technologie. Výkony individuální kinezioterapie lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut dvakrát v jednom dni.

  Čím výkon začíná: Svlečením a umístěním pacienta do příslušné polohy, orientačním zjištěním jeho stavu a podáním informace o chystaném výkonu (př. dopomoc).

  Obsah a rozsah výkonu: Plánovitý proces terapeutického, tělovýchovného a psychologicko-pedagogického charakteru, který využívá metodiky upravené pohybové aktivity člověka za účelem prevence, obnovení, úpravy a zlepšení funkce organismu u osob se změněným stavem pohybového systému. Jsou zde zahrnuty: aktivní, pasivní pohyby, pasivní pohyby s dopomocí, aktivní pohyby proti odporu, dechová gymnastika, cvičení s náčiním, na nářadí, kondiční cvičení v rámci metodické řady. Dle stavu a dg. pacienta aplikace příslušných postupů kinezioterapie.

  Čím výkon končí: Orientačním zhodnocením stavu pacienta, jeho oblečením.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 193 154 Kč
  2023 167 147 Kč
  2022 161 137 Kč
  2021 149 121 Kč
  2020 85 71 Kč

  Kód 21315 – VODOLÉČBA II

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 20/1 čtvrtletí

  Doba trvání: 15

  Popis: Vodoléčebné procedury aplikované na končetiny - vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, studené zapařovací koupele.

  Čím výkon začíná: Příprava vaniček pro koupele, dezinfekce, napuštění vody příslušné teploty, příprava igelitové pleny pod aplik. končetinu, ručník namočený ve studené vodě nebo octanu hlinitém.

  Obsah a rozsah výkonu: Střídavé nožní koupele - výkon spočívá ve střídání teplých a studených koupelí DK,ponořených do poloviny bérců. Léčebná procedura začíná teplou koupelí.Při koupeli pacient pohybuje končetinou v hlezenním kloubu a prsty, případně provádí jemnou masáž plosky nohy šlapáním po různě drsném povrchu. Výkon končí chladnou koupelí. Vzestupná končetinová koupel - spočívá v ponoření končetin do izotermické koupele a pak dále postupné zvyšování koupele pro horní končetiny na teplotu 43-45 st. C.. Při tom je pacient zahalen prostěradlem a ve třetí fázi i přikrývkou. Vířivé koupele - masáž končetin vířící vodou. Studené zapařovací obklady - přikládání obkladů na DK od prstů ke koleni nebo od prstů k tříslu. Končetina se dále zabalí do igelitové pleny a froté ručníku. Doba působení je 15 - 20 minut. Opakuje se 2 - 3 x za sebou.

  Čím výkon končí: Uplynutím doby aplikování procedury, ev. ukončením odpočinku pacienta v zábalu.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 146 117 Kč
  2023 132 116 Kč
  2022 128 109 Kč
  2021 123 100 Kč
  2020 118 98 Kč

  Kód 21317 – VODOLÉČBA III

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

  Omezení frekvencí: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí

  Doba trvání: 15

  Popis: Střídavé skotské střiky nebo podvodní masáž. Iritační nebo relaxační vodoléčebné procedury.

  Čím výkon začíná: Dezinfekce a vymytí vany, napuštění příslušného množství vody předepsané teploty a vstup do vany. Informace pacienta o proceduře.

  Obsah a rozsah výkonu: Střídavé skotské střiky - tento výkon se provádí vodním paprskem, vystupujícím z trysky za tlaku 3 atm. ze vzdálenosti alespoň 3 metrů. Postupuje se v předem určeném cyklu ze střídání teplého a studeného střiku a celý cyklus se 4 - 6 x opakuje. Procedura končí studeným střikem se vznikem intenzivního erytému. Podvodní masáž - aplikace podvodní masáže proudem vody, vytékajícím z hadice pod ordinovaným tlakem po dobu 20 minut. Fyzioterapeut provádí krouživé pohyby od periferních partiícentripetálně zepředu a zezadu.

  Čím výkon končí: Při skotském střiku osušením pacienta. Při podvodní masáži krátkodobým pobytem ve vaně, osušením pacienta.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 223 178 Kč
  2023 208 183 Kč
  2022 204 173 Kč
  2021 199 161 Kč
  2020 194 161 Kč

  Kód 21413 – TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: BOM - bez omezení

  Omezení frekvencí: 2/1 den

  Doba trvání: 15

  Popis: Směřují k dosažení balance měkkých tkání a redukce bolestivých stavů. (Tento výkon nezahrnuje klasickou masáž, mobilizace páteře ani periferních kloubů).

  Čím výkon začíná: Prostudováním dokumentace, svlečením pacienta a jeho uložením do potřebné polohy.

  Obsah a rozsah výkonu: Ovlivnění měkkých tkání v dané oblasti, tj. kůže, podkoží, fascií a svalů, včetně trigger pointu pomocí technik využívajících post facilitačního útlumu, protahování, pressury či jiných inhibičně a facilitačních postupů a myofasciálních technik.

  Čím výkon končí: Oblečením pacienta a zápisem do dokumentace.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 113 90 Kč
  2023 99 87 Kč
  2022 95 81 Kč
  2021 90 73 Kč
  2020 85 71 Kč

  Kód 21415 – MOBILIZACE PÁTEŘE A PERIFERNÍCH KLOUBŮ

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: BOM - bez omezení

  Omezení frekvencí: 2/1 den

  Doba trvání: 15

  Popis: Jedná se o nenásilnou metodu, charakteristickou specifickými postupy využívajícími prvky manuální terapie s hlavním cílem normalizovat funkci pohybového systému.

  Čím výkon začíná: Prostudováním dokumentace, svlečením pacienta a jeho uložením do potřebné polohy.

  Obsah a rozsah výkonu: Vyšetření aktivních a pasivních pohybů rozsahů pohybu v kloubu, pohyblivosti kloubu, vyšetření reflexních změn - bolestivých bodů, svalových spasmů ,v segmentech s omezenou hybností vyšetření joint play všemi směry, provedení mobilizace ve směru patologické bariéry.

  Čím výkon končí: Oblečením pacienta a zápisem do dokumentace.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 246 197 Kč
  2023 213 187 Kč
  2022 206 175 Kč
  2021 190 154 Kč
  2020 176 146 Kč

  Kód 21713 – MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: BOM - bez omezení

  Omezení frekvencí: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí

  Doba trvání: 30

  Popis: Manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn, včetně předehřátí.

  Čím výkon začíná: Svlečením pacienta a jeho umístěním do příslušné polohy, následným zjištěním povrchních reflexních projevů a jejich zhodnocením (diagnostické hmaty), (příp. dopomoc při svlékání, oblékání, uložení pacienta).

  Obsah a rozsah výkonu: Masáž provádíme na ležícím nebo sedícím pacientovi a aplikací speciálních hmatů (např. přísuvná spirála, trnový, dvoupalcový, pilový hmat), které provádíme v přesném pořadí a působíme na jednotlivé segmenty a tkáně.

  Čím výkon končí: Ukončením masáže, oblečením pacienta a jeho odchodem či odvezením.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 389 311 Kč
  2023 338 297 Kč
  2022 326 277 Kč
  2021 302 245 Kč
  2020 282 234 Kč

  Kód 21717 – INDIVIDUÁLNÍ LTV - NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: BOM - bez omezení

  Omezení frekvencí: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí

  Doba trvání: 15

  Popis: Vertikalizace, nácvik chůze, užívání protetické pomůcky. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut dvakrát v jednom dni.

  Čím výkon začíná: Přípravou pacienta (oblečením, obutím, připevněním protetické pomůcky,příp. nutná dopomoc).

  Obsah a rozsah výkonu: V časné fázi terapie postupná vertikalizace ze základní polohy v leže na zádech do sedu na normálním či polohovacím lůžku. Pokračujeme nácvikem stoje u pevné opory (lůžko,ohrádka), elementárním nácvikem přenášení váhy při udržení stability stoje, nácvikem kroku.Následuje přechod na opěrné pomůcky (kozičky, fr.berle,podpažní)a provádí se nácvik chůze po rovině,šikmé ploše,schodech,v terénu,dále nácvik sedání,přesunu z postele na vozík a zpět,z vozíku na zem a zpět,nácvik pádů,zdolávání překážek.Rozsah prováděného nácviku je limitován možností fyz. zatížení pacienta,jeho hybností,sval.výkonností, interním nálezem. V závislosti na stupni mobility,ve kterém se pacient při nácviku lokomoce nachází, musí fyzioterapeut vyvinout větší či menší fyzickou námahu. Velmi často je nutno vertikalizovat téměř imobilního pacienta, což reprezentuje extrémní fyz. námahu fyzioterapeuta. Celá situace je ještě náročnější, když pacient obtížně spolupracuje. Průběžně se provádí kontrolní měření (TK, TF, Cooper test aj.).

  Čím výkon končí: Svlečením pacienta, odejmutím protet. pomůcky, jeho uložením na lůžko, ev.zadáním úkolů (dopomocí při svlékání).

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 113 90 Kč
  2023 99 87 Kč
  2022 95 81 Kč
  2021 90 73 Kč
  2020 85 71 Kč

  Kód 21751 – KOUPEL S VYUŽITÍM VÝTĚŽKU PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: BOM - bez omezení

  Omezení frekvencí: 1/1 den, 14/1 rok

  Doba trvání: 5

  Popis: Aplikace léčivé minerální vody nebo peloidu ve vanách formou koupele; provádí se ve zdravotnických zařízeních určených pro poskytování následné lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje, který je při provádění výkonu využíván, a to na základě indikace příslušného lékaře a odborných kritérií stanovených pro poskytování lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče jiným právním předpisem.

  Čím výkon začíná: Přípravou koupele pro pacienta podle indikace lékaře, poučením pacienta o průběhu procedury.

  Obsah a rozsah výkonu: Pacient vstoupí do koupele sám nebo s dopomocí pomocného personálu s adekvátním vzděláním (kurz sanitáře či zdravotních masáží), popř. s využitím pomůcek u méně mobilních pacientů. Koupel trvá 20 min. teplota koupele je určena lékařem podle zdravotního stavu pacienta, doporučená teplota je mezi 37- 40°C. Pracovník kontroluje teplotu koupele během procedury, sleduje průběžně zdravotní stav pacienta, komunikuje s ním, edukuje ho o chování v koupeli, např. o poloze a pohybu. Pomáhá pacientovi při výstupu z koupele, poté převede pacienta do zábalu v prostěradle, sleduje pacienta v klidové fázi v zábalu na lůžku, jež trvá 20 min. u peloidní směsi a 15 u ostatních koupelí a slouží k relaxaci a adaptaci organismu. V případě užití peloidní směsi napomáhá zdravotnický pracovník před zábalem pacientovi provést očistu pomocí sprchy. Zdravotnický pracovník může poskytovat službu max. 4 pacientům současně.

  Čím výkon končí: Vypuštěním léčivé minerální vody nebo peloidní směsi z vany, vyčištěním vany a prostoru způsobem odpovídajícím charakteru výtěžku přírodního léčivého zdroje s aplikací předepsané dezinfekce.

  Poznámka: Nový výkon má umožnit poskytování léčebně rehabilitační péče pomocí osvědčených přírodních léčivých zdrojů pacientům z okolí místa zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a tím zkvalitnit jejich rehabilitaci, jež je poskytována v rámci ambulantní péče. Působení přírodních léčivých zdrojů a jejich příznivý vliv na zdraví pacienta se v rámci poskytování lázeňské léčby v Českých zemích v průběhu staletí i moderní medicíně osvědčilo, tradice lázeňství a výsledky oboru balneologie toto potvrzují. Zavedení navrhovaného výkonu a jeho aplikace v praxi zdravotních služeb má přinést vyšší efekt rehabilitační léčby, umožnit širšímu spektru pacientů využívat fyzikálně chemických vlastností přírodních léčivých zdrojů při léčbě, jejímž účelem je zlepšit zdravotní stav zejména po úrazech a těžkých onemocněních nebo zabránit rozvoji onemocnění.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 160 128 Kč
  2023 158 139 Kč
  2022 157 133 Kč
  2021 156 126 Kč
  2020 156 129 Kč

  Kód 21752 – CELOTĚLOVÝ ZÁBAL S VYUŽITÍM VÝTĚŽKU PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: BOM - bez omezení

  Omezení frekvencí: 1/1 den, 14/1 rok

  Doba trvání: 10

  Popis: Aplikace peloidu formou celotělového zábalu; provádí se ve zdravotnických zařízeních určených pro poskytování následné lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje, který je při provádění výkonu využíván, a to na základě indikace příslušného lékaře a odborných kritérií stanovených pro poskytování lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče jiným právním předpisem.

  Čím výkon začíná: Přípravou zábalu pro pacienta podle indikace lékaře, poučením pacienta o průběhu procedury.

  Obsah a rozsah výkonu: Pacient je uložen na lůžko, poté je přiložen celkový zábal podle indikace lékaře. Teplota zábalu je určena lékařem podle zdravotního stavu pacienta, doporučená teplota je mezi 39-41°C. V zábalu setrvá pacient 20 min. Pracovník s adekvátním vzděláním (kurz sanitáře či zdravotních masáží), během procedury sleduje průběžně zdravotní stav pacienta, komunikuje s ním, edukuje ho o chování v zábalu. Po odstranění zábalu pomáhá pacientovi při osprchování a zábalu do prostěradla. Pacient odpočívá přibližně 20 minut, pokud nedojde k ochlazení a adaptaci organismu. Zdravotnický pracovník může poskytovat službu dvěma pacientům současně.

  Čím výkon končí: Zdravotnický pracovník odstraňuje peloid ze zábalu, vyčistí prostor lůžka a sprchy od peloidu, použitý peloid ukládá na určené místo, vyměňuje lůžkoviny, aplikuje předepsanou dezinfekci.

  Poznámka: Nový výkon má umožnit poskytování léčebně rehabilitační péče pomocí osvědčených přírodních léčivých zdrojů pacientům z okolí místa zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a tím zkvalitnit jejich rehabilitaci, jež je poskytována v rámci ambulantní péče. Působení přírodních léčivých zdrojů a jejich příznivý vliv na zdraví pacienta se v rámci poskytování lázeňské léčby v Českých zemích v průběhu staletí i moderní medicíně osvědčilo, tradice lázeňství a výsledky oboru balneologie toto potvrzují. Zavedení navrhovaného výkonu a jeho aplikace v praxi zdravotních služeb má přinést vyšší efekt rehabilitační léčby, umožnit širšímu spektru pacientů využívat fyzikálně chemických vlastností přírodních léčivých zdrojů při léčbě, jejímž účelem je zlepšit zdravotní stav zejména po úrazech a těžkých onemocněních nebo zabránit rozvoji onemocnění

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 150 120 Kč
  2023 145 128 Kč
  2022 144 122 Kč
  2021 143 116 Kč
  2020 142 118 Kč

  Kód 21753 – ČÁSTEČNÝ ZÁBAL S VYUŽITÍM VÝTĚŽKU PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE

  Kategorie: P - hrazen plně

  Omezení místem: BOM - bez omezení

  Omezení frekvencí: 1/1 den, 14/1 rok

  Doba trvání: 10

  Popis: Aplikace peloidu formou částečného zábalu; provádí se ve zdravotnických zařízeních určených pro poskytování následné lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje, který je při provádění výkonu využíván, a to na základě indikace příslušného lékaře a odborných kritérií stanovených pro poskytování lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče jiným právním předpisem.

  Čím výkon začíná: Přípravou zábalu pro pacienta podle indikace lékaře, poučením pacienta o průběhu procedury.

  Obsah a rozsah výkonu: Pacient je uložen na lůžko, poté je přiložen částečný zábal na část těla podle indikace lékaře. Teplota zábalu je určena lékařem podle zdravotního stavu pacienta, doporučená teplota je mezi 39-41°C. V zábalu setrvá pacient 20 min. Pracovník s adekvátním vzděláním (kurz sanitáře či zdravotních masáží), během procedury sleduje průběžně zdravotní stav pacienta, komunikuje s ním, edukuje ho o chování v zábalu. Po odstranění zábalu pomáhá pacientovi při sprchování a zábalu do prostěradla. Pacient odpočívá přibližně 20 minut, pokud nedojde k ochlazení a adaptaci organismu. Zdravotnický pracovník může poskytovat službu dvěma pacientům současně.

  Čím výkon končí: Zdravotnický pracovník odstraňuje peloid ze zábalu, vyčistí prostor lůžka a sprchy od peloidu, použitý peloid ukládá na určené místo, vyměňuje lůžkoviny, aplikuje předepsanou dezinfekci.

  Poznámka: Nový výkon má umožnit poskytování léčebně rehabilitační péče pomocí osvědčených přírodních léčivých zdrojů pacientům z okolí místa zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a tím zkvalitnit jejich rehabilitaci, jež je poskytována v rámci ambulantní péče. Působení přírodních léčivých zdrojů a jejich příznivý vliv na zdraví pacienta se v rámci poskytování lázeňské léčby v Českých zemích v průběhu staletí i moderní medicíně osvědčilo, tradice lázeňství a výsledky oboru balneologie toto potvrzují. Zavedení navrhovaného výkonu a jeho aplikace v praxi zdravotních služeb má přinést vyšší efekt rehabilitační léčby, umožnit širšímu spektru pacientů využívat fyzikálně chemických vlastností přírodních léčivých zdrojů při léčbě, jejímž účelem je zlepšit zdravotní stav zejména po úrazech a těžkých onemocněních nebo zabránit rozvoji onemocnění.

  Platnost od Celkem bodů Platba za výkon
  2024 106 85 Kč
  2023 101 89 Kč
  2022 100 85 Kč
  2021 99 80 Kč
  2020 98 81 Kč

Čtěte také

Vykázaná částka za vyloučené výkony

Následující výkony 01306, 01543, 09513, 09543, 09615, 99928, 99930 až 99940 a 99949 jsou hrazeny v plné výši a nevstupují do výpočtu MAXÚ.

Aktuální hodnota maximální úhrady, kterou může pojišťovna zaplatit

Toto číslo se počítá z aktuálních výkonových dat ordinace a průběžně se mění

Celkový počet ošetřených pojištěnců?

Celkový počet ošetřených pojištěnců v hodnoceném období

Počet unikátních základních pojištěnců

POPrefZ - Počet základních unikátních pojištěnců v referenčním období, bez mimořádně nákladných

PUROo

PUROo je průměrná úhrada za výkony přepočtená podle seznamu výkonů ve znění účinném v hodnoceném období včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

Hranice pro mimořádně nákladného pojištěnce

Hranice pro mimořádně nákladného pojištěnce = 5×PUROo

Počet unikátních mimořádně nákladných pojištěnců

POPzpoMh - Počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří překročili hranici mimořádně nákladného pojištěnce

Celková úhrada za mimořádně nákladné pojištěnce

Úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za každého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

Bonifikace 0,07 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek žlutých diagnóz

V případě, že podíl počtu unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 %, navyšuje se hodnota bodu o 0,07 Kč.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nepreferovaných výkonů

V případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21113, 21115 a 21315 podle seznamu výkonů z celkového počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů menší než 50 %, navyšuje se koeficient navýšení o 2 %.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek preferovaných výkonů

V případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21221 a 21415 podle seznamu výkonů na celkovém počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů větší než 14 %, navyšuje se koeficient navýšení o 2 %.

Bonifikace 10 % koeficientu navýšení za splnění podmínek žlutých diagnóz

V případě, že podíl počtu unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 %, navyšuje se koeficient navýšení o 10 %.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek ordinačních hodin

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek.

Bonifikace 0,02 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek nových pojištěnců

Hodnota bodu se navyšuje o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek ordinačních hodin

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nových pojištěnců

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,

Bonifikace 10 % koeficientu navýšení za splnění podmínek vybraných diagnóz

K navýšení "koeficientu navýšení" o 10 % dojde v případě, že v hodnoceném období podíl počtu poskytovatelem ošetřených unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny s hlavní diagnózou F84.0 až F84.3, F84.5, F84.8, F98.5, F98.6, R47 až R47.9, R13, Q35 až Q37 nebo Q90 až Q99 podle mezinárodní klasifikace nemocí překročí 10 % z celkového počtu ošetřených unikátních pojištěnců.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek ordinačníách hodin

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek.

Bonifikace 0,02 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek nových pojištěnců

Hodnota bodu se navyšuje o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek ordinačníách hodin

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nových pojištěnců

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,

Vykázané péče za pojištěnce s červenou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz C50, E83, F84, G20, G21, G22, G23.1 až G23.9, G35, G51 až G83, P07, P11, P13, P14, P94, Q05, Q36, R62 nebo T90 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

Vykázané péče za pojištěnce se žlutou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

Vykázané péče za pojištěnce s modrou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, M41.0 až M41.9, M89.0, Q66.0,S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84, S94, nebo T02 až T14 podle mezinárodní klasifikace nemocí, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek PUROo.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek o celoživotním vzdělávání Unie fyzioterapeutů

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Vykázaná částka za nově nasmlouvané výkony

Jedná se o nově nasmlouvané výkony, které nebyly v referenčním období vykazovány. Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou v plné výši. Viz. Příloha č. 3 k vyhlášce . 396/2021 Sb., část A) 5.

Vykázaná částka za vyjmenované výkony z Přílohy č.3 k vyhlášce č. 396/2021 Sb.

Jedná se o nově nasmlouvané výkony, které nebyly v referenčním období vykazovány. Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jejich hodnota bodu je stanovena vyhláškou. Seznam konkrétních výkonů z přílohy č.3, části A) 1. a) až g). naleznete zde.

Vykázaná částka za vyjmenované výkony z Přílohy č.3 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jejich hodnota bodu je stanovena vyhláškou. Seznam konkrétních výkonů z přílohy č.3, části A) 1. a) až g). naleznete zde.

Bonifikace 0,07 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek vyjmenovaných diagnóz pro odbornost 925

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s hlavní nebo vedlejší diagnózou C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, I60 až I69, E10.3 až E10.7 nebo E11.3 až E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25%, navyšuje se základní hodnota bodu pro odbornost 925 podle seznamu výkonů, o 0,07 Kč

Bonifikace 3 % koeficientu navýšení za splnění podmínek výkonů č. 06135 nebo 06137

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázaným výkonem č. 06135 nebo 06137 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 25 %, navyšuje se koeficient navýšení o 3 %.

Bonifikace 3 % koeficientu navýšení za splnění podmínek dalších preferovaných výkonů

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázanými výkony č. 06325, 06326, 06327, 06328, 06329, 06330, 06331, 06332, 06333 nebo 06334 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 35 %, navyšuje se koeficient navýšení o 3 %.

Bonifikace 15 % koeficientu navýšení za splnění podmínek vyjmenovaných diagnóz

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s hlavní nebo vedlejší diagnózou C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, I60 až I69, E10.3 až E10.7 nebo E11.3 až E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 35 %, navyšuje se koeficient navýšení o 15 %.

Vykázaná částka za cesty lékaře v návštěvní službě

Pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.

PUROo

Průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do výpočtu PUROo nevstupují pojištěnci, na které byl v referenčním období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů a úhrada za tyto pojištěnce.

Počet unikátních základních pojištěnců

Počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

Celková úhrada za mimořádně nákladné pojištěnce

Úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do UHRMh nevstupuje úhrada za péči o pojištěnce, na kterého byl v hodnoceném období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

Počet unikátních základních pojištěnců

Počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období.

Vykázaná částka za cesty lékaře v návštěvní službě

Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon klinického vyšetření podle seznamu výkonů u dětí ve věku od 6 do 18 let se navýší úhrada o 49 Kč (2022: 42 Kč). Tato úhrada se nezapočítává do výpočtu celkové výše úhrady dle bodu 3.